Apeliadau Academaidd


Apêl a wneir yn erbyn penderfyniad Bwrdd Arholwyr neu gais dilynol i adolygu canlyniad apêl flaenorol yw Apêl Academaidd. 
Ni ellwch gwestiynu barn academaidd darlithydd neu arholwr. Mae hyn yn golygu na allwch gwestiynu marc a roddwyd am waith cwrs dim ond ar y sail eich bod yn credu bod eich marc yn rhy isel, ond gallwch apelio yn erbyn y marc os credwch y bu gwall wrth gyfrifo'r marc, nam neu afreoleidd-dra yn y modd y cawsoch eich asesu neu mewn unrhyw gyfarwyddiadau neu gyngor ysgrifenedig yn ymwneud â'r asesiadau.


Gallwch gyflwyno apêl academaidd os oes gennych amgylchiadau arbennig a allai fod wedi cael effaith negyddol ar eich perfformiad academaidd. Serch hynny, os na adroddwyd am yr amgylchiadau arbennig i'r Bwrdd Arholi cyn iddo gyfarfod, bydd angen i chi esbonio'n llawn pam na ddatgelwyd yr amgylchiadau ar y pryd er mwyn galluogi penderfyniad ynghylch a fyddant yn cael eu derbyn yn hwyr.


Rhaid cyflwyno Apeliadau Academaidd yn ysgrifenedig gan ddefnyddio'r ffurflen A isod ynghyd ag unrhyw dystiolaeth i gefnogi eich apêl. 


Er mwyn i'r brifysgol ystyried eich apêl, dilynwch y canllawiau hyn:

Mae angen gwybodaeth arnom:

Er mwyn gwneud cais am adolygiad:

Eich hysbysu am ganlyniad

Bottom Aligned List for Powered By