BANGOR LAUNDRY PROJECT

We are about to start our laundry scheme for rough sleepers, meaning that people who sleep on the street can get their clothes and sleeping bags washed and dried at a fraction of the price. We are collaborating with a laundry to do this, and need four volunteers.

We can offer:

 • A creative working environment
 • Discounted meals at Cafe Deiniol
 • A caring, supportive and inclusive community
 • Appropriate training
 • Accredited experience to put on your CV

AFTER-SCHOOL HOMEWORK AND FUN CLUB:

We are planning the launch of our new after-school club with practical help, in line with the curriculum, a place for parents to sit and relax, snack time, story time and fun and games. This will take place for two hours once a week, possibly on a Monday after school, at the cafe.

We can offer:

 • A creative working environment
 • Experience working with kids and young families
 • Appropriate training
 • A chance to enhance your confidence and presentation skills
 • Discounted meals at Cafe Deiniol
 • A caring, supportive and inclusive community
 • Accredited experience to put on your CV

For more details, please email Nathan at: fr.nathan@yahoo.com. or message us on our Facebook page. Look for 'Bangor Fair-Price Cafe'.

_________________________________________________________________________

Rydym yn dymuno recriwtio gwirfoddolwyr sy'n fyfyrwyr ar gyfer ein projectau newydd cyffrous a hefyd i weithio yn ein caffi cymunedol.

Os nad ydych wedi clywed amdanom, rydym yn rhedeg caffi er lles y gymuned. Rydym yn bwydo'r digartref, yn cyfeirio pobl sydd angen help i asiantaethau a banciau bwyd a hefyd yn cyflenwi dillad glân o ansawdd da i bobl sydd eu hangen.

Mae dau broject newydd ar y gweill gennym. Tybed ai dyma'r cyfle rydych chi'n chwilio amdano?

PROJECT TY GOLCHI BANGOR

Rydym ar fin dechrau cynllun golchi dillad ar gyfer pobl sy'n cysgu allan, a fydd yn golygu bod pobl sy'n cysgu ar y stryd yn gallu golchi a sychu eu dillad a'u bagiau cysgu am ffracsiwn o'r pris. Rydym yn cydweithio â thy golchi i wneud hyn, ac mae angen pedwar gwirfoddolwr arnom.

Gallwn gynnig:

 • Amgylchedd gwaith creadigol
 • Prydau am bris gostyngedig yng Nghaffi Deiniol
 • Cymuned ofalgar, gefnogol a chynhwysol
 • Hyfforddiant priodol
 • Profiad achrededig i'w roi ar eich CV

CLWB GWAITH CARTREF A HWYL AR ÔL YR YSGOL:

Rydym wrthi'n trefnu i lansio clwb ar ôl ysgol newydd a fydd yn cynnig cymorth ymarferol, yn unol â'r cwricwlwm, lle i rieni eistedd ac ymlacio, byrbrydau, amser stori a hwyl a gemau. Bydd yn cael ei gynnal am ddwy awr ar ôl oriau ysgol unwaith yr wythnos, o bosibl ar ddydd Llun, yn y caffi.

Gallwn gynnig:

 • Amgylchedd gwaith creadigol
 • Profiad o weithio gyda phlant a theuluoedd ifanc
 • Hyfforddiant priodol
 • Cyfle i fagu hyder a sgiliau cyflwyno
 • Prydau am bris gostyngedig yng Nghaffi Deiniol
 • Cymuned ofalgar, gefnogol a chynhwysol
 • Profiad achrededig i'w roi ar eich CV

Am fwy o fanylion, e-bostiwch Nathan yn: fr.nathan@yahoo.com neu gadewch neges ar ein tudalen Facebook. Chwiliwch am 'Bangor Fair-Price Cafe'.