Film|Cymdeithas ffilm

  • About
  • Committee

Welcome to Bangor University Film Society. As a recently revamped club, our aim is to make a name for ourselves in the best way, and to have fun whilst doing so!

Novice or advanced, we welcome all calibre’s of members. The breadth of our team consists of skills you'd recognise on a professional set, from data wranglers to writers, camera- men,art- directors, DoP’s and animators, there's a role for everyone.

Since we’re lucky enough to be located in an area rich in scenic environments, we aim to create & screen films that will also hail beautiful North Wales and its community. B.U.F.S will be hosting a number of events and workshops, including collaborations with BAFTA Wales and other Bangor university societies. The year will end on a high note as we will be introducing our end of season Film Festival.

B.U.F.S is not reserved for those who wish to enter the film industry, but for anyone who wants to join an artistic project with a rewarding outcome. Meet likeminded enthusiasts of creativity and join us every Tuesday in JP Hall at 6pm. | 

Croeso i Gymdeithas Ffilm Prifysgol Bangor. Fel clwb sydd wedi'i ailwampio'n ddiweddar, ein nod yw gwneud enw i'n hunain yn y ffordd orau, ac i gael hwyl wrth wneud hynny!

Rydym yn croesawu aelodau newydd o bob safon - beth bynnag eu lefel profiad. Mae ehangder ein tîm yn cynnwys sgiliau y byddech yn eu hadnabod ar set broffesiynol, o arbenigwyr ar ddata at sgriptwyr, pobl camera, cyfarwyddwyr, cyfarwyddwyr ffotograffiaeth ac animeiddwyr - mae rôl i bawb.

Gan ein bod yn ddigon ffodus i fod mewn ardal â chyfoeth o amgylcheddau a golygfeydd trawiadol, rydym yn amcanu i greu a sgrinio ffilmiau a fydd yn dathlu Gogledd Cymru a'i chymunedau. Bydd B.U.F.S yn cynnal nifer o ddigwyddiadau a gweithdai, yn cynnwys projectau cydweithredol gyda BAFTA Cymru a chymdeithasau eraill ym Mhrifysgol Bangor. Bydd y flwyddyn yn gorffen ar uchafbwynt wrth i ni gyflwyno ein Gwyl Ffilmiau ddiwedd tymor.

Nid yw B.U.F.S wedi'i gyfyngu i'r rheiny sy'n dymuno cael gyrfa yn y diwydiant ffilm; mae croeso i unrhyw un sydd eisiau cymryd rhan mewn project artistig a chael boddhad o hynny. Dewch i ymuno â ni a chyfarfod â phobl greadigol o'r un anian bob nos Fawrth yn Neuadd JP am 6pm.