Afro Caribbean | Caribiaidd

  • About
  • Committee

The Bangor African and Caribbean Society strives to celebrate and embrace our multi-faceted cultures. We aim to support our ethnic minority members during their time at our university. In doing so, we hope to create a sense of belonging whilst also encouraging members to excel in every aspect of their lives.

Bangor ACS want to help our members realise their potential by believing in everyone’s abilities and we would love our members to reciprocate this kind of empowerment to one another. Support dreams, encourage ideas, be motivated and determined within yourself, embrace your strengths- have the confidence to know that you can reach your goals and influence others to do the same.
Another thing we really want to do is educate our members. Through a series of different events whether it’s our discuss nights, our trips, movie nights and documentary screenings and just general meet ups. There are copious amounts of things we can learn from each other regarding our history, how our cultures differ, our lifestyles, hair routines... anything about our uniqueness- the possibilities are endless.
Finally, we hope that through participation in the society and its activities, our members can elevate to a higher self by forming friendships, engaging in thought-provoking discussions and debates, acquire a better understanding and awareness of self and of the world around us and actively seek to improve their well-being, whether mental, emotional or physical.

Grab a copy of our calendar at Serendipity to view our upcoming events and follow us on our social medias to keep up with everything ACS related.

 

Facebook: Bangor University ACS

Twitter: BangorUniAcs

Instagram: Bangoracs

Snapchat: Acsbangor

 

Ymdrecha Cymdeithas Affricanaidd a Charibïaidd Bangor i ddathlu ein diwylliannau amrywiol.  Anelwn i gefnogi ein haelodau o leiafrifoedd ethnig yn ystod eu cyfnod yma yn y Brifysgol.  Drwy wneud hyn, gobeithiwn greu ymdeimlad o berthyn yn ogystal âg annog ein haelodau i ragori ym mhob agwedd o’u bywydau.

 

Rydym eisiau helpu’n aelodau i ddeall eu potensial drwy ymddiried yng nghryfderau pawb a charwn weld ein haelodau yn cefnogi ac annog ei gilydd yn ogystal â derbyn eu cryfderau eu hunain a magu’r hyder i gredu bod y gallu ganddynt i gyrraedd eu targedau.  Nod arall gennym yw addysgu ein haelodau trwy gyfres o wahanol ddigwyddiadau megis nosweithiau trafod, tripiau, nosweithiau ffilmiau a ffilmiau dogfen a chyfarfodydd cyffredinol.  Mae llawer iawn o bethau y gallwn eu dysgu gan ein gilydd o’n hanes a gwahaniaethau diwylliedig i’n ffyrdd o fyw a’n steiliau gwallt!

Yn olaf, hyderwn y gall ein haelodau ddyrchafu eu hunain trwy gymryd rhan yn nadleuon a sgyrsiau’r gymdeithas hon gan ddatblygu gwell dealltwriaeth o’u hunain a’r byd o’u hamgylch gan wella eu lles yn feddyliol, emosiynol a chorfforol.

 

Mynnwch gopi o’n calendr yn Serendipity i gael gweld y digwyddiadau sydd wedi eu trefnu gennym, a dilynwch ni ar wefannau cymdeithasol am ragor o wybodaeth.

Facebook: Bangor University ACS

Twitter: BangorUniAcs

Instagram: Bangoracs

Snapchat: Acsbangor