Street Law|Cyfraith y Stryd

  • About
  • Committee

Street Law is a student led society which aims to teach individuals in the local, and wider, community about their legal rights. The areas of law covered in the society range from anti-social behaviour and drugs, to the law surrounding mental health. Despite being a society surrounded by the topic of the law, we welcome students from many different areas of study. We educate our members in different areas of the law, mentor them in producing professional presentations, and then coach each group how to effectively deliver these presentations. Our society has helped many students from across the University to improve their social skills, presentation skills and public speaking abilities. |Cymdeithas dan arweiniad myfyrwyr yw Cyfraith y Stryd â'r nod o addysgu unigolion yn lleol ac yn y gymuned ehangach am eu hawliau cyfreithiol. Mae meysydd y gyfraith yr ymdrinnir â nhw gan y gymdeithas yn amrywio o ymddygiad gwrthgymdeithasol a chyffuriau at y gyfraith yn ymwneud ag iechyd meddwl. Er ei bod yn gymdeithas sy'n ymwneud â maes y gyfraith, rydym yn croesawu myfyrwyr o bob maes astudio. Rydym yn addysgu ein haelodau mewn gwahanol feysydd o'r gyfraith, yn eu mentora i lunio cyflwyniadau proffesiynol, ac yna'n hyfforddi pob grwp ar sut i draddodi'r cyflwyniadau hynny'n effeithiol. Mae ein cymdeithas wedi helpu llawer o fyfyrwyr ar draws y Brifysgol i wella eu sgiliau cymdeithasol, sgiliau cyflwyno a'u gallu i siarad yn gyhoeddus.