Etholiadau'r Swyddogion Sabothol 2020 | Sabbatical Officer Elections 2020

Elections for the 2019-20 Undeb Bangor Sabbatical Officer positions Etholiadau ar gyfer swyddi'r Swyddogion Sabothol Undeb Bangor 2019-20

The polls have closed.

Only the posts you are eligible to stand or vote for are shown. Show all posts.

President/Llywydd

President

 • Shall be a Trustee of the Union
 • Shall be considered a ‘major union officer holder’ as defined by the 1994 Education Act
 • Shall be chief officer of the Union and head of the Sabbatical Officer Team.
 • Shall be the chief representative of the Union to the University, local community and local and national media.
 • Shall maintain contacts with other students’ unions and relevant external organisations.
 • Shall be responsible for the coordination and drafting of the Union budget on behalf of the Board of Trustees.
 • Shall make a report on the work of the Sabbatical Officers to every Undeb Bangor Council and Undeb Bangor General Meeting.
 • Shall have delegated line management responsibility for the Students’ Union Director between meetings of the Undeb Bangor Trustee Board
 • Shall be the lead officer on matters relating to staffing issues within the Union.
 • Shall chair meetings of the Undeb Bangor Trustee Board
 • Shall be the lead officer on matters relating to Union democracy and shall be responsible for upholding and interpreting the constitution.
 • Shall be the officer responsible for the Union’s community remit, including (and not limited to) the ‘Love Bangor’ scheme, students in the community project work, local and global community campaigns, the citizenship agenda and liaising with residents groups and the local council.
 • Shall be responsible for the drafting and implementation of Union strategy and shall oversee operational policy in conjunction with the Trustee Board and the Students’ Union Director.
 • Shall support the Vice President for Education in the coordination of the Union-related aspects of the University’s course representative system.
 • Shall encourage and promote healthy living whilst at university
 • Shall fully support the work of Union officers and staff.
 • Along with all other Union officers is expected to promote the values of the Union at all times and ensure that their work is properly and effectively communicated to students.
 • Shall be expected to regularly provide articles for Union publications, including the website.
 • Along with all other officers, shall coordinate, delegate the responsibility to staff and/or provide support for Union events.
 • Shall be a full voting member of the Undeb Bangor Trustee Board and Undeb Bangor Executive Committee. |

Llywydd

 • Bydd yn Ymddiriedolwr yr Undeb.
 • Caiff ei ystyried yn ‘ddeiliad uwch swydd undeb’ fel y diffinnir gan Ddeddf Addysg 1994.
 • Bydd yn brif swyddog yr Undeb ac yn bennaeth y Tîm Sabothol.
 • Bydd yn brif gynrychiolydd yr Undeb i’r Brifysgol, y gymuned leol a’r cyfryngau lleol a chenedlaethol.
 • Bydd yn cynnal cysylltiadau gydag undebau myfyrwyr eraill a mudiadau allanol perthnasol.
 • Bydd yn gyfrifol am gydlynu a drafftio cyllideb yr Undeb ar ran Bwrdd yr Ymddiriedolwyr.
 • Bydd yn cyflwyno adroddiad ar waith y Swyddogion Sabothol i bob cyfarfod Cyngor yr Undeb a phob Cyfarfod Cyffredinol yr Undeb.
 • Bydd ganddo/ganddi gyfrifoldeb rheolaeth linell wedi’i ddirprwyo dros Gyfarwyddwr yr Undeb rhwng cyfarfodydd Bwrdd yr Ymddiriedolwyr. 
 • Ef/hi fydd y swyddog sy’n gyfrifol dros gylch gwaith Addysg Uwch yr Undeb, gyda ffocws arbennig ar faterion yn ymwneud â pholisi addysg, cyllido ac ansawdd, yn genedlaethol ac yn lleol.
 • Ef/hi fydd y prif swyddog ar faterion yn ymwneud â staffio o fewn yr Undeb.
 • Bydd yn cadeirio cyfarfodydd Bwrdd yr Ymddiriedolwyr.
 • Ef/hi fydd y prif swyddog ar faterion yn ymwneud â democratiaeth yr Undeb a bydd yn gyfrifol am gynnal a dehongli’r cyfansoddiad.
 • Bydd yn gyfrifol am ddrafftio a gweithredu strategaeth yr Undeb a bydd yn goruchwylio polisi gweithredol ar y cyd â Bwrdd yr Ymddiriedolwyr a Chyfarwyddwr yr Undeb.
 • Bydd yn cefnogi’r Is-Lywydd Addysg yn cydlynu agweddau ar gyfundrefn cynrychiolwyr cwrs y Brifysgol sy’n ymwneud â’r Undeb.
 • Bydd yn cefnogi gwaith swyddogion a staff Undeb y Myfyrwyr yn llawn.
 • Ynghyd â holl swyddogion eraill yr Undeb disgwylir iddo/iddi hyrwyddo gwerthoedd Undeb y Myfyrwyr ar bob adeg a sicrhau bod eu gwaith yn cael ei gyfathrebu’n gywir ac yn effeithiol i fyfyrwyr.
 • Bydd disgwyl iddo/iddi lunio erthyglau’n rheolaidd ar gyfer cyhoeddiadau’r Undeb, gan gynnwys y wefan.
 • Ynghyd â’r swyddogion eraill, bydd yn cydlynu digwyddiadau’r Undeb, yn dirprwyo’r cyfrifoldeb hwnnw i staff a/neu’n darparu cefnogaeth iddynt.
 • Bydd yn aelod gyda hawliau pleidleisio llawn o Fwrdd Ymddiriedolwyr a Phwyllgor Gwaith yr Undeb.

 

Back to Top

UMCB President/Llywydd UMCB

UMCB President

 • Shall be a Trustee of the Union
 • Shall be considered as a ‘major union officer holder’ as defined by the 1994 Education Act.
 • Shall be a Welsh speaker and represent all Welsh speakers and learners.
 • Shall be the President of UMCB, being responsible for its operation, ensuring that its groups have the resources and information they require to function.
 • Shall liaise with the University on issues regarding Welsh language provision and widening participation amongst Welsh speakers.
 • Shall liaise with the Vice President for Societies and Volunteering and the Vice President for Sports in coordinating a comprehensive training package for committee members of AU, Societies, Volunteering Groups and UMCB groups.
 • Shall encourage the inclusion and promotion of the Welsh language and culture in all University and Union affairs.
 • Shall work to engage the local Welsh speaking community in the work of the Union and liaise with the Vice President for Societies and Volunteering on community work.
 • Shall fully support the work of Union officers and staff.
 • Along with all other Union officers is expected to promote the values of the Union at all times and ensure that their work is properly and effectively communicated to students.
 • Shall be expected to regularly provide articles for Union publications, including the website.
 • Along with all other officers, shall coordinate, delegate the responsibility to staff and/or provide support for Union events.
 • Shall be a full voting member of the Undeb Bangor Trustee Board and Undeb Bangor Executive Committee. |

Llywydd UMCB

 • Ni chaiff ei ystyried yn ‘ddeiliad uwch swydd undeb’ fel y diffinnir gan Ddeddf Addysg 1994.
 • Bydd yn siaradwr Cymraeg ac yn cynrychioli pob siaradwr a dysgwr Cymraeg.
 • Bydd yn cynnal y gweithdrefnau a amlinellir yn Atodiad 9: UMCB.
 • Bydd yn Llywydd UMCB, yn gyfrifol am ei weithrediad a’i gyllidau, ac am sicrhau bod gan ei grwpiau’r adnoddau a’r wybodaeth i weithredu.
 • Bydd yn cydgysylltu â’r Brifysgol ar faterion yn ymwneud â darpariaeth iaith Gymraeg ac ehangu cyfranogiad ymysg siaradwyr Cymraeg.
 • Bydd yn cydgysylltu â’r Is-Lywydd Cymdeithasau a’r Gymuned a’r Is-Lywydd Chwaraeon a Byw’n Iach i gydlynu pecyn hyfforddi ar gyfer aelodau pwyllgor grwpiau’r UA, Cymdeithasau ac UMCB.
 • Bydd yn cymell cynhwysiad a hyrwyddiad yr iaith a’r diwylliant Cymraeg ym mhob agwedd ar fywyd y Brifysgol a’r Undeb.
 • Bydd yn gweithio i gynnwys y gymuned Gymraeg ei hiaith leol yng ngwaith Undeb y Myfyrwyr ac yn cydgysylltu â’r Is-Lywydd Cymdeithasau a’r Gymuned ar waith cymunedol.
 • Bydd yn cefnogi gwaith swyddogion a staff Undeb y Myfyrwyr yn llawn.
 •  Ynghyd â holl swyddogion eraill yr Undeb disgwylir iddo/iddi hyrwyddo gwerthoedd Undeb y Myfyrwyr ar bob adeg a sicrhau bod eu gwaith yn cael ei gyfathrebu’n gywir ac yn effeithiol i fyfyrwyr.
 • Bydd disgwyl iddo/iddi lunio erthyglau’n rheolaidd ar gyfer cyhoeddiadau’r Undeb, gan gynnwys y wefan.
 • Ynghyd â’r swyddogion eraill, bydd yn cydlynu digwyddiadau’r Undeb, yn dirprwyo’r cyfrifoldeb hwnnw i staff a/neu’n darparu cefnogaeth iddynt.
 • Bydd yn aelod gyda hawliau pleidleisio llawn o Gyngor yr Undeb, ac yn aelod heb bleidlais o’r Pwyllgor Gwaith a Bwrdd yr Ymddiriedolwyr.
Back to Top

Vice President for Education/Is-Lywydd - Addysg

Vice President for Education

 • Shall be a Trustee of the Union
 • Shall be considered as a ‘major union officer holder’ as defined by the 1994 Education Act.
 • Shall work with the Sabbatical Officer Team to support and deliver the Union’s Welfare remit, including (and not limited to) Academic Welfare, Student Housing & Health Promotion.
 • Shall be the Sabbatical liaison with Bangor University Student Services.
 • Shall take the lead on matters relating to Equal Opportunities on behalf of the Trustee Board.
 • Shall be the officer responsible for the Union’s Education remit, with particular focus on matters of national and local education policy, funding and quality. This shall also cover all matters dealing with postgraduate education
 • Shall be the officer responsible for the coordination of the Union’s role in the University’s course representative system.
 • Shall work with the Sabbatical Officer Team to run change campaigns on matters of student welfare.
 • Shall encourage and promote healthy living whilst at university
 • Shall fully support the work of Union officers and staff.
 • Along with all other union officers is expected to promote the values of the Union at all times and ensure that their work is properly and effectively communicated to students.
 • Shall be expected to regularly provide articles for Union publications, including the website.
 • Along with all other officers, shall coordinate, delegate the responsibility to staff and/or provide support for Union events.
 • Shall be a full voting member of the Undeb Bangor Trustee Board and Undeb Bangor Executive Committee. |

Is-Lywydd - Addysg

 • Bydd yn Ymddiriedolwr yr Undeb
 • Caiff ei ystyried yn ‘ddeiliad uwch swydd undeb’ fel y diffinnir gan Ddeddf Addysg 1994.
 • Ef/hi fydd y swyddog fydd yn gyfrifol am gylch gwaith Lles yr Undeb, gan gynnwys (a heb fod yn gyfyngedig i) Les Academaidd, Llety Myfyrwyr a Hyrwyddo Iechyd.
 • Ef/hi fydd y cyswllt Sabothol â Gwasanaethau Myfyrwyr Prifysgol Bangor.
 • Bydd yn dangos arweiniad ar faterion yn ymwneud â Chyfle Cyfartal ar ran Bwrdd yr Ymddiriedolwyr.
 • Ef/hi fydd y swyddog a fydd yn gyfrifol am gydlynu swyddogaeth yr Undeb yng nghyfundrefn cynrychiolwyr cwrs y Brifysgol.
 • Ef/hi fydd y swyddog a fydd yn gyfrifol am gynnal ymgyrchoedd dros newid ar faterion yn ymwneud â lles myfyrwyr.
 • Bydd yn cymell ac yn hyrwyddo byw’n iach yn y brifysgol ac yn gweithio gyda’r Is-Lywydd Chwaraeon a Byw’n Iach ar weithgareddau byw’n iach.
 • Bydd yn cefnogi gwaith swyddogion a staff Undeb y Myfyrwyr yn llawn.
 • Ynghyd â holl swyddogion eraill yr Undeb disgwylir iddo/iddi hyrwyddo gwerthoedd Undeb y Myfyrwyr ar bob adeg a sicrhau bod eu gwaith yn cael ei gyfathrebu’n gywir ac yn effeithiol i fyfyrwyr.
 • Bydd disgwyl iddo/iddi lunio erthyglau’n rheolaidd ar gyfer cyhoeddiadau’r Undeb, gan gynnwys y wefan.
 • Ynghyd â’r swyddogion eraill, bydd yn cydlynu digwyddiadau’r Undeb, yn dirprwyo’r cyfrifoldeb hwnnw i staff a/neu’n darparu cefnogaeth iddynt.
 • Bydd yn aelod gyda hawliau pleidleisio llawn o Fwrdd Ymddiriedolwyr a Phwyllgor Gwaith yr Undeb.
Back to Top

Vice President for Sport/Is-Lywydd Chwaraeon

Vice President for Sport

 • Shall be a Trustee of the Union
 • Shall be considered as a ‘major union officer holder’ as defined by the 1994 Education Act.
 • Shall attend all relevant meetings of BUCS and BUCS Wales
 • Shall be the Athletic Union President, responsible for its operation and finances, and ensuring that its clubs have the resources and information they require to function.
 • Shall be jointly responsible for organising Freshers’ Week activities, including a Freshers’ Fair.
 • Shall liaise with the University, local community and national bodies on sporting matters.
 • Shall work with the Sabbatical Officer Team to support and deliver the Union’s Welfare remit, including (and not limited to) Academic Welfare, Student Housing & Health Promotion.
 • Shall work with the Sabbatical Officer Team to run change campaigns on matters of student welfare.
 • Shall liaise with the Vice President for Societies and Volunteering and the UMCB President in coordinating a comprehensive training package for committee members of AU, Societies, Volunteering Groups and UMCB groups.
 • Shall encourage and promote members’ participation in both competitive and recreational sport in the University, offering assistance through the Athletic Union.
 • Shall encourage and promote healthy living whilst at university
 • Shall fully support the work of Union officers and staff.
 • Along with all other Union officers is expected to promote the values of the Union at all times and ensure that their work is properly and effectively communicated to students.
 • Shall be expected to regularly provide articles for Union publications, including the website.
 • Along with all other officers, shall coordinate, delegate the responsibility to staff and/or provide support for Union events
 • Shall be a full voting member of the Undeb Bangor Trustee Board and Undeb Bangor Executive Committee. |

Is-Lywydd Chwaraeon

 • Bydd yn Ymddiriedolwr yr Undeb
 • Caiff ei ystyried yn ‘ddeiliad uwch swydd undeb’ fel y diffinnir gan Ddeddf Addysg 1994.
 • Bydd yn mynychu holl gyfarfodydd perthnasol UAPC a Chwaraeon Prifysgolion a Cholegau Prifysgolion Prydain (BUCS).
 • Bydd yn Llywydd yr UA, yn gyfrifol am ei weithrediad a’i gyllidau ac am sicrhau bod gan ei glybiau’r adnoddau a’r wybodaeth sydd arnynt eu hangen i weithredu.
 • Bydd yn cynnal y gweithdrefnau a amlinellir yn Atodiad 10: yr Undeb Athletau.
 • Bydd yn gyd gyfrifol am drefnu gweithgareddau Wythnos y Glas, gan gynnwys ffair y glas.
 • Bydd yn cydgysylltu â’r Brifysgol, y gymuned leol a chyrff cenedlaethol ar faterion yn ymwneud â chwaraeon.
 • Bydd yn cydgysylltu â’r Is-Lywydd Cymdeithasau a’r Gymuned a Llywydd UMCB i gydlynu pecyn hyfforddiant cynhwysfawr ar gyfer aelodau pwyllgor grwpiau’r UA, Cymdeithasau ac UMCB.
 • Bydd yn cymell ac yn hyrwyddo cyfranogiad aelodau mewn chwaraeon cystadleuol a hamdden yn y Brifysgol, gan gynnig cymorth trwy’r Undeb Athletau.
 • Bydd yn cymell ac yn hyrwyddo byw’n iach yn y brifysgol ac yn gweithio gyda’r Is-Lywydd Addysg ar weithgareddau byw’n iach.
 • Bydd yn cefnogi gwaith swyddogion a staff Undeb y Myfyrwyr yn llawn.
 • Ynghyd â holl swyddogion eraill yr Undeb disgwylir iddo/iddi hyrwyddo gwerthoedd Undeb y Myfyrwyr ar bob adeg a sicrhau fod eu gwaith yn cael ei gyfathrebu’n gywir ac yn effeithiol i fyfyrwyr.
 • Bydd disgwyl iddo/iddi lunio erthyglau’n rheolaidd ar gyfer cyhoeddiadau’r Undeb, gan gynnwys y wefan.
 • Ynghyd â’r swyddogion eraill, bydd yn cydlynu digwyddiadau’r Undeb, yn dirprwyo’r cyfrifoldeb hwnnw i staff a/neu’n darparu cefnogaeth iddynt.
 • Bydd yn aelod gyda hawliau pleidleisio llawn o Fwrdd Ymddiriedolwyr a Phwyllgor Gwaith yr Undeb.
Back to Top

Vice President Societies and Volunteering/Is-Lywydd Cymdeithasau a Gwirfoddoli

Vice President Societies & Volunteering  

 • Shall be a Trustee of the Union
 • Shall be considered as a ‘major union office holder’ as defined by the 1994 Education Act.
 • Shall be jointly responsible for organising Freshers’ Week activities, including a Freshers’ fair.
 • Shall be the officer responsible for the Union’s societies remit, including being responsible for its operation and finances, and ensuring that its societies have the resources and information they require to function.
 • Shall be the officer with political responsibility for the Union’s Student Volunteering Department.
 • Shall work with the Sabbatical Officer Team to support and deliver the Union’s Welfare remit, including (and not limited to) Academic Welfare, Student Housing & Health Promotion.
 • Shall work with the Sabbatical Officer Team to run change campaigns on matters of student welfare.
 • Shall encourage and promote healthy living whilst at university
 • Shall liaise with the Vice President for Sports and Is-Lywydd Myfyrwyr Cymraeg / UMCB President in coordinating a comprehensive training package for committee members of AU, Societies, Volunteering Groups and UMCB groups.
 • Shall encourage and promote recreational activity in the University, offering assistance through the Undeb Bangor Student Opportunities Team.
 • Shall fully support the work of Union officers and staff.
 • Along with all other Union officers is expected to promote the values of the Union at all times and ensure that their work is properly and effectively communicated to students.
 • Shall be expected to regularly provide articles for Union publications, including the website.
 • Along with all other officers, shall coordinate, delegate the responsibility to staff and/or provide support for Union events.
 • Shall be a full voting member of the Undeb Bangor Trustee Board and Undeb Bangor Executive Committee. |

Is-Lywydd Cymdeithasau a Gwirfoddoli
 

 • Bydd yn Ymddiriedolwr yr Undeb
 • Caiff ei ystyried yn ‘ddeiliad uwch swydd undeb’ fel y diffinnir gan Ddeddf Addysg 1994.
 • Bydd yn gyd gyfrifol am drefnu gweithgareddau Wythnos y Glas, gan gynnwys ffair y glas.
 • Ef/hi fydd y swyddog a fydd yn gyfrifol am gylch gwaith Cymdeithasau’r Undeb, gan gynnwys bod yn gyfrifol am ei weithrediad a’i gyllidau, a sicrhau bod gan ei gymdeithasau’r adnoddau a gwybodaeth sydd arnynt eu hangen i weithredu.
 • Ef/hi fydd y swyddog gyda chyfrifoldeb gwleidyddol dros Adran Gwirfoddoli Myfyrwyr Undeb y Myfyrwyr.
 • Bydd yn cydgysylltu â’r Is-Lywydd Chwaraeon a Byw’n Iach a Llywydd UMCB i gydlynu pecyn hyfforddiant cynhwysfawr ar gyfer aelodau pwyllgor grwpiau’r UA, Cymdeithasau ac UMCB.
 • Bydd yn cymell ac yn hyrwyddo gweithgareddau hamdden yn y Brifysgol, gan gynnig cymorth drwy adran Cymdeithasau Undeb y Myfyrwyr.
 • Ef/hi fydd y swyddog gyda chyfrifoldeb dros gylch gwaith cymunedol yr Undeb, gan gynnwys (a heb fod yn gyfyngedig i) gynllun ‘Caru Bangor’, gwaith project myfyrwyr yn y gymuned, ymgyrchoedd cymunedol lleol a byd-eang, agenda dinasyddiaeth a chydlynu gyda grwpiau preswylwyr a’r cyngor lleol.
 • Bydd yn cefnogi gwaith swyddogion a staff Undeb y Myfyrwyr yn llawn.
 • Ynghyd â holl swyddogion eraill yr Undeb disgwylir iddo/iddi hyrwyddo gwerthoedd Undeb y Myfyrwyr ar bob adeg a sicrhau bod eu gwaith yn cael ei gyfathrebu’n gywir ac yn effeithiol i fyfyrwyr.
 • Bydd disgwyl iddo/iddi lunio erthyglau’n rheolaidd ar gyfer cyhoeddiadau’r Undeb, gan gynnwys y wefan.
 • Ynghyd â’r swyddogion eraill, bydd yn cydlynu digwyddiadau’r Undeb, yn dirprwyo’r cyfrifoldeb hwnnw i staff a/neu’n darparu cefnogaeth iddynt.
 • Bydd yn aelod gyda hawliau pleidleisio llawn o Fwrdd Ymddiriedolwyr a Phwyllgor Gwaith yr Undeb.
Back to Top