Diweddariad Coronafirws

Datganiad ar gyfyngiadau Coronafirws lleol i Fangor

Yn dilyn cynnydd sylweddol yn achosion Covid-19 ym Mangor dros y dyddiau diwethaf, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd cyfyngiadau lleol newydd yn cael eu cyflwyno yn ardal Dinas Bangor a fydd yn destun 'Parth Diogelu Iechyd' o heddiw ymlaen dydd Sadwrn 10fed o Hydref.

 

Mae hyn yn golygu bod cyfyngiadau cyfreithiol ychwanegol y mae'n rhaid eu dilyn. Gellir gweld yr ardal sydd wedi'i chynnwys yn y Parth ar y map hwn.

 

Diogelwch ein myfyrwyr yw ein blaenoriaeth o hyd. Rydym am sicrhau eich bod i gyd yn ymwybodol o'r cyfyngiadau newydd hyn fel y gall ein cymuned ymateb ac yn y pen draw cadw'ch gilydd yn ddiogel. Rydym wedi eu cynnwys isod.

 

Mae’r cyfyngiadau ‘parth diogelu iechyd’ yn golygu y bydd rhaid i bobl sy’n byw o fewn ardal dinas Bangor:

  • osgoi teithio i mewn ac allan o Fangor heb reswm dilys i wneud hynny, er enghraifft teithio i’r gwaith os na ellir gweithio o gartref, teithio ar gyfer addysg neu i fynd i apwyntiad meddygol;
  • dim ond cwrdd ac eraill nad ydynt yn rhannu cartref a nhw allan yn yr awyr agored. Nid oes hawl ffurfio, na bod yn rhan o, gartref estynedig (neu ‘swigen’ neu ‘bybl’ fel y cyfeirir atynt)

 

Yn benodol, mae'r rheolau newydd yn golygu:

  • Ni chaniateir i chi deithio allan o ardal Dinas Bangor oni bai ei fod ar gyfer gwaith neu astudio. Mae hyn yn golygu na allwch deithio yn ôl i gartref eich teulu ar yr adeg yma (oni bai eich bod yn fyfyriwr sy’n teithio bob dydd), hyd yn oed os ydych yn iach ac nad ydych yn hunan-ynysu.
  • Yn unol â'r canllawiau, ni chaniateir i chi ffurfio aelwyd estynedig. Mae hyn yn golygu mai dim ond gyda pobl yn eich cartref eich hun y gallwch gymysgu a nhw tŷ fewn , ac os ydych chi'n byw yn Neuaddau'r Brifysgol rhain fydd y myfyrwyr eraill yn eich fflat. Rhaid i chi beidio â mynd i mewn i lety unrhyw un arall, ar neu oddi ar y campws.
  • Os ydych chi'n hunan-ynysu yna mae'n rhaid i chi aros yn eich llety, ni chaniateir i chi fynd allan.
  • Wrth fynd ymlaen i'r campws i astudio dilynwch yr holl gyfarwyddiadau ynghylch gorchuddion wyneb a chadwch bellter 2 fetr oddi wrth eraill.

 

Gallwch ddarganfod mwy o wybodaeth ar wefan Llywodraeth Cymru yma.

 

Gwyddom fod llawer o fyfyrwyr yn cydymffurfio â'r cyfyngiadau sydd ar waith. Diolchwn iddynt am eu gweithredoedd cadarnhaol a'r aberth y maent wedi'u wneud ac am eu cefnogaeth barhaus i ddelio â'r hyn sydd o'n blaenau.

 

Rydym yn deall bod hwn yn amser cythryblus sy’n heriol i lawer, rydym eisiau diolch i'n cymuned fyfyrwyr anhygoel unwaith eto am ein cefnogi ni a'ch gilydd i frwydro yn erbyn y firws.

 

Rydyn ni yma i'ch cefnogi chi yn yr amseroedd hyn. Fel undeb, ein prif flaenoriaeth yw eich lles a sicrhau eich bod yn cael y gefnogaeth sydd ei hangen arnoch. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am unrhyw un o'r mesurau yma, cysylltwch â ni yn undeb@undebbangor.com

 

Bottom Aligned List for Powered By