Henry Williams - Llywydd

 

henry.williams@undebbangor.com

01248 38 8001

10/01/2021

Ni fyddaf yn defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol i leisio fy marn yn aml iawn, ac rwy’n ymwybodol hefyd nad wyf wedi bod yn wych am roi cyhoeddusrwydd i'r gwaith da y mae Undeb y Myfyrwyr yn ei wneud i helpu myfyrwyr Bangor. Ar yr achlysur hwn rwy'n teimlo ei bod yn werth gwneud hynny, a rhoi rhywfaint o gyd-destun i faterion sy'n bwysig i fyfyrwyr fel rhywun sydd wedi bod yn gweithio fel cynrychiolydd myfyrwyr yn 2020/21.

Gadewch i mi ymhelaethu ar rai o’r cwestiynau cyffredin sydd wedi cael eu gofyn i mi’n ddiweddar:

FFIOEDD DYSGU

Pwnc llosg ar hyn o bryd, a dweud y lleiaf. Mae nifer o fyfyrwyr wedi gofyn y cwestiwn yma i mi; 'sut mae'n deg i'r un lefel o ffioedd gael eu codi arnaf eleni?'. Yn gyntaf oll, gadewch imi ddweud fy mod yn cytuno'n llwyr ar lefel bersonol. Serch hynny, pan ofynnir y cwestiwn yng nghyd-destun Bangor, a gofyn i'r Brifysgol dalu’r arian yn ôl, rwy'n teimlo bod hynny’n annheg. Nid yw'r ffaith nad yw myfyrwyr yn cael gwerth am arian o'u ffioedd dysgu eleni yn unigryw i Fangor, ond yn hytrach i bob myfyriwr yn y Deyrnas Unedig. Y gwir amdani yw, dim ond trwy ymyrraeth y Llywodraeth y gellir sicrhau ad-dalu ffioedd dysgu ar raddfa fawr, a hynny nid leiaf am mai nhw sy'n gosod y pris. Nid oes yr un sefydliad yn mynd i fynd yn groes i'r sector trwy gyhoeddi ad-daliad o ffioedd dysgu, gan y byddai gwneud hynny yn gyfystyr â hunanladdiad sefydliadol, yn enwedig felly yn achos Bangor. Rwy’n annog myfyrwyr i ddeall hyn a gweithredu trwy lofnodi deisebau cenedlaethol yn cymell y llywodraeth i weithredu. Rydym yn gweithio gyda'n cydweithwyr yn Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr i godi'r mater hwn gyda'r gwahanol lywodraethau cenedlaethol.

Ond, dydw ddim yn dweud na ellir ystyried ad-daliadau fesul achos... Os ydych o ddifrif yn teimlo nad yw eich deilliannau dysgu yn cael eu bodloni, ac yn dymuno gweithredu ar hynny, fe allwch wneud! Mae myfyrwyr yn ddefnyddwyr ac mae'r Brifysgol yn rhwym gan gyfreithiau hawliau defnyddwyr. Mae'n broses hir, ond gwnewch ychydig o ymchwil i hyn ac mae croeso i chi gysylltu â mi gydag unrhyw gwestiynau.

AD-DALIADAU RHENT

Pwnc llosg arall! Ac un rydw i'n ei ddeall yn iawn! Ni ddylid codi tâl ar fyfyrwyr am lety nad ydynt yn ei ddefnyddio neu na allant ei ddefnyddio o ganlyniad uniongyrchol i'r cyfyngiadau COVID a chyngor y prifysgolion a'r llywodraeth. Fel Undeb y Myfyrwyr rydym yn parhau i frwydro dros hyn, ond nid yw'n syndod ei fod hefyd yn fater cenedlaethol. Mae nifer o brifysgolion wedi cael eu gwthio i gornel o ganlyniad i'r ffaith nad yw’r llywodraethau'n cynnig digon o gefnogaeth i’r sefydliadau ar ôl dweud wrth fyfyrwyr am aros adref... mwy am y wleidyddiaeth sydd ar waith yn y fan hyn yn nes ymlaen.

Ym Mangor roedd Undeb y Myfyrwyr yn llwyddiannus cyn y Nadolig yn sicrhau gostyngiad o 10% ar gyfer pob myfyriwr sydd mewn llety sy'n eiddo i'r Brifysgol. Efallai eich bod yn gofyn, 'pam 10%?'. Wel, ar adeg y trafodaethau, roedd cyfanswm yr amser y cafodd myfyrwyr eu cyfarwyddo i fod yn absennol o lety prifysgol o dan gan ganllawiau'r llywodraeth yn cyfateb i oddeutu 1 mis o rent (contract 40+ wythnos). Roeddem yn ffafrio 10% i bawb, yn lle cynnig ad-daliad i'r myfyrwyr hynny a adawodd mewn gwirionedd yn unig, gan na fyddai ad-daliad o’r fath yn gwahaniaethu yn erbyn y rhai hynny na allent adael, hyd yn oed os oeddynt yn dymuno gwneud hynny, megis myfyrwyr rhyngwladol a'r rheini ag aelodau teulu bregus. Rydym yn deall, yn dilyn y datblygiadau diweddar, na fydd 10% o bosib yn mynd yn ddigon pell... ond mae'n werth nodi mai ni yw'r brifysgol gyntaf a'r unig brifysgol yng Nghymru ar hyn o bryd i gynnig ad-daliad hyd yma. Mae hyn yn rhywbeth y mae Undeb y Myfyrwyr yn hynod falch ohono, ac rydym yn parhau i weithio dros ganlyniadau gwell fyth i fyfyrwyr. Rydym hefyd wedi cysylltu â phob darparwr neuadd breifat ym Mangor, i weld a allwn sicrhau rhywfaint o lwyddiant i'n myfyrwyr yn y sector llety preifat.

DIM ANFANTAIS / RHWYD DIOGELWCH

I'r rhai ohonoch nad ydych yn gwybod, mae hwn yn bolisi i sicrhau nad oes unrhyw fyfyriwr dan anfantais yn academaidd o ganlyniad i oblygiadau COVID 19 (mae'r ffordd y cyflawnir hynny yn amrywio). Ym mis Mawrth, ar ôl symud i ddysgu ar-lein, defnyddiwyd hyn gan Fangor i sicrhau bod pob myfyriwr yn cyflawni cystal ag yr oeddynt wedi'i wneud cyn COVID. Mae hyn yn rhywbeth yr ydym yn pwyso amdano unwaith eto eleni. Ond mae'n fater ychydig yn fwy cymhleth - pennodd HEFCW a'r ASA (Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru a'r Asiantaeth Sicrwydd Ansawdd) cyn dechrau'r flwyddyn academaidd hon, na fyddai rheoliadau Force Majuere (h.y rhwyd diogelwch/dim anfantais) yn cael eu caniatáu i brifysgolion eleni, gan y dylai prifysgolion fod wedi cael digon o amser i gynllunio eu cynnig o 'ddysgu cyfunol' i sicrhau y gellid bodloni ddeilliannau dysgu trwy ddulliau ar-lein, pe bai angen. Mae llawer wedi mabwysiadu safbwynt gwyrdroëdig yn erbyn polisi ‘dim anfantais’ am resymau megis 'dibrisio addysg uwch' a'i fod yn mynd yn groes i 'gywirdeb academaidd'. Mae yna hefyd ofn fod cydnabod yr angen dros 'ddim anfantais' i bob pwrpas yn cydnabod nad yw dysgu ar-lein yn cyrraedd y safon ofynnol, gan agor y drws o bosibl i ddadl fwy dilys dros ad-dalu ffioedd dysgu... Yn fy marn i, mae peidio â chael polisi 'dim anfantais' yn ffôl, yn ddiangen ac yn annheg i garfan gyfan o fyfyrwyr sydd wedi symud oddi cartref, yn talu ffioedd uchel, yn dioddef yr addysgu ac amodau prifysgol gwaethaf ac yn dal i fod dan bwysau i gynhyrchu'r un safon o waith o ansawdd. Ystyriwch hyn - mae'r un sefydliadau a recriwtiodd fyfyrwyr ac a ddywedodd wrthynt am bwysigrwydd dychwelyd i'r campws ffisegol, oherwydd y 'budd o brofiadau dysgu wyneb yn wyneb' hefyd yn dweud wrth yr un myfyrwyr bod dysgu 'ar-lein yn ddigon da'... Mae hyn yn codi cwestiynau am gymhelliant... rhent am lety a ffioedd dysgu (deilliannau dysgu) yn ogystal.

Dydy hyn ddim yn newyddion drwg i gyd; mae Bangor wedi mabwysiadu amgylchiadau lliniarol COVID i’w hamgylchiadau arbennig presennol. Mae modd awgrymu bod hyn gyfystyr â mabwysiadu polisi 'dim anfantais' ond o dan haen ddiangen o hunan-weinyddu gan fyfyrwyr. Yn bersonol, ni allaf ragweld y bydd llawer o geisiadau am amgylchiadau arbennig oherwydd COVID yn cael eu gwrthod yn deg...

AILSTRWYTHURO'R BRIFYSGOL

Rwy'n ymwybodol bod nifer yn dal i bryderu am newidiadau staff ac ati yn dilyn ymarfer ailstrwythuro'r brifysgol. Er bod hyn yn warthus i fyfyrwyr, y realiti hyll yw pan fo'r brifysgol yn wynebu gostyngiad sylweddol mewn incwm, ni all fwynhau'r un lefelau o wariant. Rwy'n deall yn llwyr fod hyn yn agor trafodaeth gymhleth am yr hyn a ystyrir fel y lefel angenrheidiol o arbedion, ond fel Undeb Myfyrwyr gwnaethom roi adborth i'r brifysgol ar ffurf ymateb wedi'i goladu ar ran yr holl fyfyrwyr, sydd i'w weld ar y wefan. Nid oedd hon yn dasg hawdd, gan fod yr ailstrwythuro wedi effeithio ar bob adran yn y brifysgol... Ond rydym yn falch bod sawl newid wedi cael eu cyflwyno i'r cynlluniau ailstrwythuro o ganlyniad i fewnbwn gan fyfyrwyr, ac rydym yn annog y brifysgol i gyfleu'r holl newidiadau perthnasol i'r myfyrwyr cyn gynted â phosib.

GWLEIDYDDIAETH AR WAITH

I mi, mae blwyddyn academaidd 2020/21 yn hanes o ddisgwyliadau yn brwydro yn erbyn realiti. Trwy gyfrwng marchnata gwerthwyd lle yn y brifysgol i fyfyrwyr wedi'i seilio ar 'brofiad', dim ond i gael eu gosod mewn contract cyfreithiol yn ymwneud â'r hyn oedd yn cwrdd neu'n peidio â chwrdd â'u deilliannau dysgu'r munud yr oedden nhw trwy'r drws. Fy marn broffesiynol fel Llywydd UM yn 2020/21 yw bod y sector addysg uwch yn ei gyfanrwydd yn cael ei dagu gan ddiffyg cefnogaeth amserol, gynhwysfawr gan y Llywodraeth. Nid yw'r materion uchod ond yn crafu'r wyneb... Dydw i ddim hyd yn oed wedi cyffwrdd â'r effaith andwyol ar iechyd meddwl, lles myfyrwyr a'r aberth enfawr y mae myfyrwyr a phobl ifanc ledled y wlad wedi'i wneud. Yn anffodus i mi a llawer o bobl eraill sy'n jyglo'r dasg amhleserus o geisio cynrychioli myfyrwyr yn effeithiol eleni, dyma'r hunllef yr ydym yn byw drwyddi.

Felly i gloi, rydym yn gwneud ein gorau glas i sicrhau newid cadarnhaol, ond yn aml eleni gall lleihau ar ddifrod gael ei ystyried yn fuddugoliaeth enfawr i ni. Rydym yma a byddwn yn parhau i fod yma i'ch cefnogi chi! Fel erioed, mae croeso i chi anfon neges neu e-bost ataf i neu at unrhyw aelod o'r tîm sabothol.

henry.williams@undebbangor.com

Blogiau Blaenorol y Llywydd

19/08/2020

Helo bawb, Henry ydw i, a fi yw eich Llywydd ar gyfer 2020-21, ar ôl treulio blwyddyn fel yr Is-lywydd Chwaraeon yn 2019-20. Rwy'n edrych ymlaen yn fawr at eich cynrychioli chi i gyd eto eleni yn fy rôl newydd ac rwyf eisoes wedi bod yn brysur iawn yn cydweithio â'r brifysgol ers dechrau yn y swydd. Rwyf yma i sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau posibl yn academaidd ac o ran eich cyfleoedd allgyrsiol. Rydym yn ffodus ein bod yn cynnig ein clybiau chwaraeon, cymdeithasau a phrojectau gwirfoddoli i gyd am ddim i chi yma ym Mangor a byddwn yn eich annog i gyd i dreulio amser yn cael golwg ar yr holl gyfleoedd hyn ac ymuno â chynifer ohonynt ag y dymunwch gan mai dyna'r ffordd orau i gwrdd â ffrindiau newydd yn y brifysgol. Ar wahân i hynny, mae Undeb y Myfyrwyr yn cynnig ystod eang o gefnogaeth i chi er mwyn sicrhau eich bod yn cael eich cynrychioli'n llawn trwy gydol eich cyfnod yma fel myfyriwr. Ynghyd â chyfleoedd i fod yn gynrychiolydd cwrs, rydym yn cynnig cyngor academaidd i'r rhai hynny sydd angen cymorth ac mae gennym hefyd gyfleoedd i chi gymryd rhan mewn gweithgareddau fel ein hymgyrchoedd a chynlluniau codi arian (RAG), i enwi ond ychydig.  

Rydw i a'r swyddogion sabothol eraill wedi bod yn gweithio'n ddi-baid trwy gydol yr haf yn dilyn gwahanol gyrsiau a digwyddiadau hyfforddi er mwyn sicrhau ein bod yn y sefyllfa orau bosibl i'ch cynrychioli chi ar bob adeg. Er bod hynny wedi cymryd llawer o'n hamser, mae wedi bod yn hanfodol i feithrin y sgiliau sydd eu hangen i'ch cynrychioli chi fel tîm effeithiol o swyddogion. Mae hefyd wedi bod yn gyfle gwych i rwydweithio â swyddogion sabothol eraill ar draws y wlad i rannu enghreifftiau o arferion da, yn ogystal â rhannu'r pryderon cyffredin y mae ein myfyrwyr yn eu hwynebu.   

Ni allaf bwysleisio digon i chi gymaint ydw i’n edrych ymlaen at eich cynrychioli chi eleni; cefais brofiad gwych yn astudio ym Mangor ac rwyf am wneud yn siŵr eich bod chithau hefyd yn cael yr un cyfle. Er mwyn gwneud hynny, rwyf am eich annog i wneud yn siŵr eich bod yn cymryd rhan lawn yn yr amrywiaeth o gyfleoedd sy’n cael eu cynnig i chi ac os oes unrhyw beth arall yr hoffech ein gweld yn ei gynnig, neu os oes gennych unrhyw ymholiadau neu syniadau cysylltwch â mi neu gydag un o'r swyddogion sabothol eraill. Gellir cysylltu â mi trwy e-bost, henry.williams@undebbangor.com neu trwy fy nhudalen Facebook lle gallwch fy nghanfod fel 'Henry SU Williams'. Ar ben hynny, gwnewch yn siŵr eich bod yn cael y wybodaeth ddiweddaraf am bopeth rydym yn ei wneud yn Undeb Bangor trwy 'hoffi' pob un o'n cyfryngau cymdeithasol! 

Bottom Aligned List for Powered By