Henry Williams - Llywydd

 

henry.williams@undebbangor.com

01248 38 8001

19.08.2020

Helo bawb, Henry ydw i, a fi yw eich Llywydd ar gyfer 2020-21, ar ôl treulio blwyddyn fel yr Is-lywydd Chwaraeon yn 2019-20. Rwy'n edrych ymlaen yn fawr at eich cynrychioli chi i gyd eto eleni yn fy rôl newydd ac rwyf eisoes wedi bod yn brysur iawn yn cydweithio â'r brifysgol ers dechrau yn y swydd. Rwyf yma i sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau posibl yn academaidd ac o ran eich cyfleoedd allgyrsiol. Rydym yn ffodus ein bod yn cynnig ein clybiau chwaraeon, cymdeithasau a phrojectau gwirfoddoli i gyd am ddim i chi yma ym Mangor a byddwn yn eich annog i gyd i dreulio amser yn cael golwg ar yr holl gyfleoedd hyn ac ymuno â chynifer ohonynt ag y dymunwch gan mai dyna'r ffordd orau i gwrdd â ffrindiau newydd yn y brifysgol. Ar wahân i hynny, mae Undeb y Myfyrwyr yn cynnig ystod eang o gefnogaeth i chi er mwyn sicrhau eich bod yn cael eich cynrychioli'n llawn trwy gydol eich cyfnod yma fel myfyriwr. Ynghyd â chyfleoedd i fod yn gynrychiolydd cwrs, rydym yn cynnig cyngor academaidd i'r rhai hynny sydd angen cymorth ac mae gennym hefyd gyfleoedd i chi gymryd rhan mewn gweithgareddau fel ein hymgyrchoedd a chynlluniau codi arian (RAG), i enwi ond ychydig.  

Rydw i a'r swyddogion sabothol eraill wedi bod yn gweithio'n ddi-baid trwy gydol yr haf yn dilyn gwahanol gyrsiau a digwyddiadau hyfforddi er mwyn sicrhau ein bod yn y sefyllfa orau bosibl i'ch cynrychioli chi ar bob adeg. Er bod hynny wedi cymryd llawer o'n hamser, mae wedi bod yn hanfodol i feithrin y sgiliau sydd eu hangen i'ch cynrychioli chi fel tîm effeithiol o swyddogion. Mae hefyd wedi bod yn gyfle gwych i rwydweithio â swyddogion sabothol eraill ar draws y wlad i rannu enghreifftiau o arferion da, yn ogystal â rhannu'r pryderon cyffredin y mae ein myfyrwyr yn eu hwynebu.   

Ni allaf bwysleisio digon i chi gymaint ydw i’n edrych ymlaen at eich cynrychioli chi eleni; cefais brofiad gwych yn astudio ym Mangor ac rwyf am wneud yn siŵr eich bod chithau hefyd yn cael yr un cyfle. Er mwyn gwneud hynny, rwyf am eich annog i wneud yn siŵr eich bod yn cymryd rhan lawn yn yr amrywiaeth o gyfleoedd sy’n cael eu cynnig i chi ac os oes unrhyw beth arall yr hoffech ein gweld yn ei gynnig, neu os oes gennych unrhyw ymholiadau neu syniadau cysylltwch â mi neu gydag un o'r swyddogion sabothol eraill. Gellir cysylltu â mi trwy e-bost, henry.williams@undebbangor.com neu trwy fy nhudalen Facebook lle gallwch fy nghanfod fel 'Henry SU Williams'. Ar ben hynny, gwnewch yn siŵr eich bod yn cael y wybodaeth ddiweddaraf am bopeth rydym yn ei wneud yn Undeb Bangor trwy 'hoffi' pob un o'n cyfryngau cymdeithasol! 

 

Blogiau Blaenorol y Llywydd

Bottom Aligned List for Powered By