Canllawiau Cyfnod Atal Llywodraeth Cymru (23ain Hydref - 9fed Tachwedd)

Dwi'n siŵr y bydd rhai ohonoch eisoes wedi gweld y newyddion am yr cyfnod atal yng Nghymru a fydd yn cael ei chyflwyno o ddydd Gwener 23 Hydref am 6yh tan ddydd Llun 9 Tachwedd, bydd yn rhaid gohirio ein holl weithgareddau ar gyfer gweithgareddau dan do ac yn yr awyr agored gan y bydd campfeydd, cyrsiau golff, pyllau nofio, llysoedd tenis a chyfleusterau eraill ar gau yn ystod yr cyfnod atal.

Bydd unrhyw weithgareddau fel hyfforddiant, gwirfoddoli mewn person neu gweithgareddau cymdeithasau yr ydych wedi'u trefnu yr wythnos hon yn parhau fel arfer hyd at 6yh ddydd Gwener yma ond bydd popeth arall wedyn yn stopio ar ôl hyn a gobeithio y byddant yn parhau eto o'r 9fed unwaith y bydd Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi eu rheoliadau newydd.

Isod ceir rhywfaint o'r testun a gymerwyd o'r adran a Ofynnwyd yn Aml yng n ganllawiau Llywodraeth Cymru:

 

Ymarfer corff a gweithgareddau awyr agored

A gaf i adael fy nghartref i ymarfer corff?

Cewch. Mae ymarfer corff yn bwysig ar gyfer iechyd corfforol ac iechyd meddwl. Cewch adael eich cartref mor aml ag yr hoffech i ymarfer corff cyn belled ag eich bod yn gwneud hynny gan gychwyn o’ch cartref, ac ar eich pen eich hun neu gydag aelodau o’ch aelwyd (a/neu ofalwr).

Pa fath o ymarfer corff a ganiateir?

Nid oes cyfyngiadau cyfreithiol ar hyn, ond yn ymarferol cyfyngir ar hyn gan gyfyngiadau eraill sydd wedi'u gosod megis cau canolfannau hamdden, campfeydd a phyllau nofio. Gan mai un o ddibenion y cyfyngiadau yw lleihau’r pwysau ar y GIG yng Nghymru, rydym hefyd yn gofyn i bobl osgoi gweithgareddau sy’n golygu cryn dipyn o risg (er enghraifft nofio neu ymarfer corff arall yn y môr, mewn llynnoedd, afonydd neu ddyfrffyrdd eraill).

A oes unrhyw gyfyngiadau ar ba mor bell y caf redeg neu feicio ar gyfer ymarfer corff?

Nid oes unrhyw gyfyngiadau ar y pellter y gallwch ei deithio yn ystod ymarfer corff, er mai gorau oll eich bod yn aros yn agos at eich cartref. Dylai eich ymarfer ddechrau a gorffen o'ch cartref a dylech ymarfer ar eich pen eich hun neu gydag aelod o'ch cartref. 

A yw cerdded yn cyfrif fel ymarfer corff?

Ydy. Mae'r holl amser a dreulir yn yr awyr agored yn fuddiol, cyn belled ag y bydd pobl yn osgoi rhyngweithio â phobl nad ydynt yn byw gyda nhw.

A gaf i ymarfer corff drwy fynd i bysgota neu farchogaeth ceffylau?

Nid yw hyn wedi’i wahardd yn benodol. Fodd bynnag, ni ddylech yrru i rywle i ymarfer corff ac nid yw'r angen i gario offer chwaraeon yn cael ei ystyried yn gyfiawnhad ar ei ben ei hun dros yrru o dan yr amgylchiadau hyn. Bydd hyn yn golygu'n ymarferol na all y rhan fwyaf o bobl wneud y pethau hyn am gyfnod byr yn ystod y cyfnod atal byr.

Mae'n rhaid i chi ymarfer corff ar eich pen eich hun neu gydag aelodau o'ch aelwyd.

A gaf i chwarae tennis neu golff?

Bydd rhaid i glybiau tennis a golff gau yn ystod y cyfnod atal byr.

A fydd parciau ar agor?

Byddant. Caniateir i barciau aros ar agor ar gyfer ymarfer corff yn yr awyr agored. Gallwch fynd i barciau gydag aelodau o'ch aelwyd ond rhaid ichi beidio â threfnu i gyfarfod ag aelwydydd eraill.

Gaf i yrru i rywle er mwyn gwneud ymarfer corff?

Dylid gwneud ymarfer corff yn lleol – o’ch cartref neu mor agos â phosibl at y cartref. Yn gyffredinol mae hyn yn golygu na all pobl yrru i leoliad ymhell oddi cartref at y diben hwn. Ni ddylid teithio unrhyw bellter sylweddol, er enghraifft, dim ond er mwyn gwneud ymarfer corff yng nghefn gwlad neu mewn mannau prydferth.

Mae’n bosibl, fodd bynnag, y gallai fod angen i bobl sydd â chyflyrau iechyd neu symudedd penodol deithio o’u cartrefi er mwyn gallu gwneud ymarfer corff. Er enghraifft, efallai na fydd rhai defnyddwyr cadeiriau olwyn yn gallu dechrau gwneud ymarfer corff yn union y tu allan i’w cartrefi am resymau mynediad ymarferol, ac efallai y bydd angen iddynt yrru i leoliad gwastad addas, fel parc, at y diben hwn. O dan yr amgylchiadau hyn dylai’r daith fod i’r lleoliad hygyrch cyfleus agosaf ac ni ddylid gwneud unrhyw siwrneiau hir oni bai bod hynny’n gwbl angenrheidiol.

Nid yw'r angen i gario offer chwaraeon yn cael ei ystyried yn gyfiawnhad ar ei ben ei hun dros yrru o dan yr amgylchiadau hyn.

A gaf i wneud pethau eraill pan fyddaf allan yn ymarfer corff?

Cewch, cyn belled â'u bod hefyd yn cael eu caniatáu, ac nad ydynt yn golygu ymgynnull gyda phobl o aelwydydd eraill y tu allan i’r "swigen" a ganiateir. Ystyrir bod cyfuno gwneud ymarfer corff gyda mynd â’r ci am dro neu fynd i’r siop i brynu bwyd, er enghraifft, yn rhesymol.

Ni ddylid defnyddio gadael eich cartref i wneud ymarfer corff fel esgus i ymgymryd â gweithgaredd nad yw’n cael ei ganiatáu. Diben gadael y cartref yw i wneud ymarfer corff. Nid yw mynd am dro ac yna cael picnic neu dreulio cyfnod estynedig ar fainc yn y parc, er enghraifft, yn cael ei ystyried yn ymarfer corff ac ni fwriedir iddo fod yn esgus rhesymol.

A fydd chwaraeon proffesiynol neu elît yn cael eu caniatáu?

Caniateir i chwaraewyr sy'n gweithio ac yn ennill bywoliaeth drwy chwaraeon i barhau i weithio ac fel pawb arall gallant adael eu cartref i wneud hynny os na allant weithio gartref. Fodd bynnag, bydd y rhaglen elît, a oruchwylir gan Chwaraeon Cymru, yn cael ei hatal yn ystod y cyfnod atal byr hwn.

A fydd gemau chwaraeon proffesiynol, megis gemau rygbi rhyngwladol yr hydref neu gemau Pencampwriaeth EFL, yn cael parhau yn ystod y cyfnod hwn?

Byddant. Caniateir i gemau sy'n cynnwys chwaraewyr proffesiynol barhau y tu ôl i ddrysau caeedig. Bydd pawb sy’n cymryd rhan, fel chwaraewyr, swyddogion a darlledwyr yno fel rhan o’u gwaith.    

 

I weld mwy o wybodaeth ynghylch yr cyfnod atal, gallwch darllen mwy yma.

Bottom Aligned List for Powered By