Helo bawb!

Dim ond e-bost byr i ddweud helo gan Dîm Sabothol Undeb Bangor. Rydym yn gweithio i gynrychioli eich llais a sicrhau bod yr hyn rydych chi'n ei ddymuno yn digwydd yn eich prifysgol. Dyma ddisgrifiad byr o bwy ydym ni a'r hyn rydym yn ei wneud.

Hello all!

Just a quick email to say hello from your Undeb Bangor Sabbatical Team. We work to represent your voice and ensure that what you want is happening in your university. Here’s a brief description of who we are and what we do.

Ruth Plant

Llywydd Undeb Bangor: Fi yw'r cyswllt rhwng y brifysgol a'ch llais chi! Rwy'n sicrhau ein bod yn cael ein cynrychioli ar bob mater a allai effeithio arnoch chi a'ch profiad fel myfyrwyr.

Ruth Plant

Undeb Bangor President: I am the connection between the university and your voice! I ensure we are represented throughout all things that could affect you and your student experience.

Mirain Llwyd

Llywydd UMCB: Helo! Rwy'n gweithio gyda myfyrwyr sy'n siaradwyr Cymraeg iaith gyntaf, dysgwyr Cymraeg ac unrhyw un sydd â diddordeb yn yr iaith neu'r diwylliant.

Mirain Llwyd

UMCB President: Hi! I work with first language Welsh speaking students, Welsh learners students and also anyone who has any interest in the language or the culture.

 

James Williams

Is-lywydd Cymdeithasau a Gwirfoddoli: Rwy'n helpu i ddatblygu eich holl gymdeithasau a phrojectau gwirfoddoli, p'un ai bod hynny'n cynorthwyo gyda'r henoed neu'n rhedeg cymdeithas peli paent. Oes gennych chi syniad am gyfle newydd yr hoffech ei roi ar waith? Cysylltwch â fi!

James Williams

Vice President for Societies and Volunteering: I help to develop all of your societies and volunteering projects, whether it’s helping the elderly to running a paintball society. Got a new opportunity you want to start? Get in touch!

Helen Marchant

Is-lywydd Addysg: Helo yna, rwy'n gweithio dros sicrhau bod eich profiad academaidd ym Mangor gystal ag y gall fod - p'un ai eich bod yn cael problem gyda modiwl neu eisiau dathlu dysgu rhagorol, fi yw'r swyddog sabothol i'ch cynrychioli.

Helen Marchant

Vice President for Education: Hey there, I work to ensure your academic experience at Bangor is the best it can be- whether you’re having a problem with a module or want to celebrate great teaching, I’m your sabb.

Tatenda Shonhiwa

Is-lywydd Chwaraeon: Helo! Rwy'n rhedeg ac yn datblygu eich clybiau chwaraeon o un wythnos i'r llall. Rwyf hefyd yn gyfrifol am drefnu'r Bencampwriaeth Ryng-golegol flynyddol gydag Aberystwyth.

Tatenda Shonhiwa

Vice President for Sport: Hi! I run and develop all of your sports clubs on a weekly basis. I also organise our yearly competition with Aberystwyth - Varsity!

Un peth rhyfeddol rydym i gyd yn ei wneud dros yr haf yw Sesiynau'r Haf! Mae'r sesiynau'n cynnwys amryw byd o weithgareddau i chi gymryd rhan ynddynt os ydych chi'n dal i fod ym Mangor. Maent yn cael eu cynnal ar y rhan fwyaf o nosweithiau'r wythnos, ac maent naill ai ddim neu am gost resymol iawn. Dewch draw, gwnewch ffrindiau newydd a mwynhau gweithgareddau difyr! Dyma restr o ddigwyddiadau rydym eisoes wedi'u cynnal:

  • Ioga AM DDIM (dosbarthiadau merched a chymysg)
  • Gwibdeithiau i atyniadau lleol fel Sw Caer a'r Weiren Wib
  • Sesiynau chwaraeon AM DDIM yn cynnwys Pêl-fasged a Saethyddiaeth
  • Sgwba-blymio
  • A llawer mwy!

Felly ymunwch â ni! Cymerwch olwg ar y dudalen Facebook!! 

Gallwch ddod i brynu tocynnau naill ai o Undeb Bangor ar bedwerydd llawr Pontio neu o'r Ganolfan Addysg Ryngwladol.

One awesome thing we’re all doing this summer is the Summer Sessions! These are a bunch of activities that you can do during the summer if you’re still in Bangor. They happen during most evenings during the week, and are either free or have a small cost attached. Come along, make some new friends and enjoy doing some really cool stuff! Here’s a list of what we’ve already done:

  • FREE Yoga sessions (female and mixed)
  • Trips to local attractions such as Chester Zoo and Zip World
  • FREE Sports sessions including Basketball and Archery
  • Scuba Diving
  • And so much more!

So what are you waiting for? Check out the Facebook page!!

 You can come and buy tickets from either Undeb Bangor on the fourth floor of Pontio or the International Education Centre.

Ar ddechrau pob blwyddyn academaidd, byddwn yn gofyn i fyfyrwyr sy'n dychwelyd i'n cynorthwyo i groesawu myfyrwyr newydd i Brifysgol Bangor. Yn ystod yr Wythnos Groeso bydd oddeutu 3000 o fyfyrwyr yn symud i mewn i Neuaddau Preswyl y Brifysgol, y mwyafrif ohonynt yn fyfyrwyr newydd. 

Ein hamcan yw recriwtio cymaint o Arwyr UM â phosib i helpu i wneud y broses o symud i mewn i'r Neuaddau Preswyl yn brofiad mor llyfn â phosib. Gyda'ch help gallwn rhoi croeso cynnes iddynt a rhannu gwybodaeth am Fangor a’r Undeb Myfyrwyr tra’n helpu nhw symud i fewn i’w cartref newydd.

Gofynnir i Arwyr UM gynorthwyo hefyd gyda chynnal digwyddiadau UM yn ystod yr Wythnos Groeso. Mae hynny'n cynnwys stiwardio yn Serendipity a ddigwyddiadau UM a gynhelir ar draws Campws y Brifysgol.

I ddysgu mwy am brif swyddogaethau a chyfrifoldebau Arwyr UM darllenwch y Disgrifiad Swydd.

Os oes gennych unrhyw gwestiwn am fod yn Arwr UM mae croeso i chi anfon e-bost at opportunities@undebbangor.com

Mae'n rhaid rhoi cais i fewn cyn y 6ed o Fedi, bydd hyfforddiant yn digwydd ar ddydd gwener Medi 8fed!

RHOWCH CAIS I MEWN YMA!

At the beginning of every academic year we ask returning students to help welcome new students to Bangor University. During Welcome Week approximately 3000 students will move into University Halls of Residence, the majority of which are new students.

Our aim is to recruit as many SU Heroes as possible to help make the transition of moving into Halls of Residence as smooth as possible. With your help we can provide a warm welcome, share students’ union and local knowledge while helping the students move in to their new home.

SU Heroes are also asked to help out with the running of Students’ Union events during Welcome Week. These include the stewarding of Serendipity, assisting on the SU events across the University Campus.

To learn more about the main roles and responsibilities of being an SU Hero please read the Role Description.

If you have any questions about becoming an SU Hero please email opportunities@undebbangor.com

Please apply before September 6th, training will be held on the 8th of September!

 

APPLY HERE!

 

Gan edrych ymlaen at eich gweld!

 

Eich Tîm Swyddogion Sabothol.

Ruth, Mirain, James, Helen a Tatenda

Look forward to seeing you!

 

Your Sabbatical Officer Team.

Ruth, Mirain, James, Helen and Tatenda