Cylchlythyr Undeb Bangor Newsletter

www.UndebBangor.com

Mae'n ail wythnos o'r tymor newydd ac mae Undeb Bangor wedi bod yn brysur iawn ac yn parhau i fod yn brysur yn paratoi cyfleoedd cyffroes i chi ein myfyrwyr. Dyma ychydig o bethau yr ydym wedi bod yn ei wneud a syniad o bethau sydd ar y gweill!

Cyfarfod Cyffredinol

Cynhaliwyd Cyfarfod Cyffredinol Undeb Bangor ar 3ydd Hydref. Os nag oedd yn bosib i chi fynychu'r cyfarfod mae'n bosib dal i fyny gyda'r hyn a drafodwyd yma!

Mae'r bleidlais ar agor

Mae'r bleidlais ar gyfer Etholiadau'r Cynrychiolydd Cwrs ac Etholiadau Undeb Bangor ar agor a bydd yn cau ddydd Gwener 5ed o Hydref am 5pm. I gael gwybodaeth am yr etholiadau ac i bleidleisio, ewch i undebbangor.com/etholiadau

Tamponau a Phadiau

Credwn y dylai pawb gael gafael ar ddarpariaeth mislif a gallant fod yn gostus sy'n golygu na all pawb eu fforddio. Rydym yn rhoi tamponau a phadiau am ddim o'n peiriant darpariaeth mislif (ger y toiledau) yn Undeb Bangor. Gallwch ddod o hyd i ni ar y 4ydd llawr, Pontio, Ffordd Deiniol.

Big White Wall

Daw pobl i Big White Wall am gymorth gydag ystod eang o faterion iechyd meddwl a lles - o bryder, iselder, straen a thrawma, i broblemau perthynas a heriau ffordd o fyw. Amgylchedd anhysbys a heb stigma. Gall pob myfyriwr Bangor gael mynediad i'r gwasanaeth.

Marks out of Tenancy

Ydych chi wedi byw mewn ty gyda llawer o broblemau, a ddylai myfyrwyr osgoi ar bob cyfrif? Neu ydych chi wedi byw mewn ty gyda landlord cynorthwyol a chefnogol, yr hoffech argymell i fyfyrwyr eraill?Rydym ni eisiau chi u rannu eich profiadau gyda ni i wella ansawdd tai ym Mangor!

Destresstival

Mae'r De-Stresstival yn ddigwyddiad wythnos o hyd sy'n rhoi'r cyfle i fyfyrwyr gael dipyn o hwyl ac ymlacio! Bydd yn gyfle i fyfyrwyr gymryd rhan mewn gweithgareddau cyffrous, ynghyd â gweithdai sydd wedi'u cynllunio ar gyfer ymlacio ac i hyrwyddo lles. Rydym hefyd yn anelu i godi ymwybyddiaeth am iechyd meddwl, addysgu myfyrwyr am lên-ladrad a hyrwyddo'r ddarpariaeth cyngor a chefnogaeth sydd gennym yn Undeb y Myfyrwyr.

Meet and Mingle

Noswaith i gymdeithasu mewn amgylchedd tawelach na thafarndai a chlybiau prysur. Ymunwch a ni o 6pm ymlaen ar y 12fed o Hydref yn Undeb Bangor am sgwrs, te, choffi, bisgedi (diolch i gymdeithas Amser Te) ac ella ychydig o pizza. Os ydych ffansi gem fach ar y cyfrifiadur neu drio eich lwc gydag ambell i gêm fwrdd, bydd cymdeithasau yna i ddarparu'r gemau.

It's week two of the new term and Undeb Bangor has been very busy and will continue to be busy planning exciting opportunities for you. Here's a snapshot of what we have been up to and what's coming up!

General Meeting

Undeb Bangor's General Meeting was held on the 3rd of October. If you were not able to attend the General, here is a quick recap of what you missed!

Voting is now open

Voting for the Course Rep Elections and the Undeb Bangor Council Elections is open and will close at 5pm on Friday 5th of October . For information on the elections and to vote, please visit undebbangor.com/elections

Tampons and Pads

We believe that everyone should have access to sanitary products and they can be costly which means that not everyone can afford them. We are giving out free sanitary products from our vending machine (near the toilets) at Undeb Bangor. You can find us on the 4th floor, Pontio, Deiniol Road.

Big White Wall

People come to Big White Wall for help with a wide range of mental health and wellbeing issues – from anxiety, depression, stress and trauma, to relationship problems and lifestyle challenges. An anonymous and stigma-free environment. All Bangor students can access the service.

Marks out of Tenancy

Have you lived in a house that had loads of problems, which students should avoid at all costs? Or have you lived in a house with a helpful and supportive landlord, who you would like to promote to other students? We want you to share your experiences to help improve the living standards in Bangor.

Detresstival

De-Stresstival is a week-long event giving students the opportunity to have some fun and de-stress! It will allow students to take part in exciting activities, alongside workshops that are designed to be relaxing and promote well-being. We also aim to raise awareness of mental health, educate students on plagiarism and to promote the advice and support provision we have here at the Students’ Union.

Destresstival starts on the 22nd of October, keep your eye out for events that are soon to be revealed!

Meet and Mingle

An evening to socialise in a calmer environment, away from the hustle and bustle of busy pubs and clubs. Join us on the 12th of October from 6pm at Undeb Bangor for a chat, tea, coffee, biscuits (thanks tea time society) and maybe even some pizza. If you fancy a play on some computer games and board games, we'll have our societies there to provide the entertainment.

Diolch

Eich Tîm Swyddogion Sabothol

Ruth, Louise, Muhammad, Mark a Gethin

Thank you

Your Sabbatical Officer Team

Ruth, Louise, Muhammad, Mark and Gethin