Rhifyn 20

Issue 20

Cylchlythyr Undeb Bangor Newsletter

Mae Destresstival yn ôl!

Mae Destresstival yn ôl wedi ei lwyddiant ym mis Hydref! Dewch i ymuno â ni am wythnos o weithgareddau a gynlluniwyd i'ch helpu chi ddad-straenu cyn yr arholiadau! Mae'r digwyddiadau'n cynnwys Caffi Marwolaeth, ioga, crefftau, ffilmiau a hoff ddigwyddiad pawb Ystafell Ymlacio gyda Chwn.

Varsity

"Bu'r flwyddyn hon yn flwyddyn enfawr i fyfyrwyr Bangor. Dylem oll fod yn falch o'r hyn yr ydym wedi'i gyflawni fel UA yn ogystal â'r hyn yr ydym wedi'u gwneud fel clybiau unigol.

Heddiw, cawsom fuddugoliaeth enfawr unwaith eto yn erbyn ein ffrindiau o ganolbarth Cymru; Aberystwyth. Gan ennill 33-10, roedd y perfformiad yn un o'n rhai gorau eto! Diolch i'r staff yn y lleoliadau gwahanol am ddarparu amodau chwarae mor arbennig ac i Bar Uno am noddi'r digwyddiad.

Hoffwn longyfarch bob un o'n timau a'u carfanau boed yn chwarae heddiw neu'n cefnogi eu cyd-chwaraewyr yn ystod y gemau fel yr ydych oll wedi gwneud. Mae eich clybiau, Undeb Bangor a'r brifysgol yn falch iawn ohonoch.

Hoffwn ddiolch i Dîm Undeb Bangor a Chwaraeon Prifysgol Bangor am ddiwrnod mor wych. Yn ogystal carem ddiolch St Johns, Storm, Seren a'r holl wirfoddolwyr a sicrhaoedd bod y digwyddiad hwn yn llwyddiant. Dymuniadau gorau i Aberystwyth, roeddent yn wrthwynebwyr ardderchog." Tatenda Shonhiwa, VP Chwaraeon

#greenandgoldarmy #4thewin #aberwho

Gwobrau What Uni

Nos Iau, Ebrill 19 teithiodd aelodau o dîm Undeb Bangor i Lundain ar gyfer y Gwobrau WhatUni 2018. Enillodd Undeb Bangor y Wobr am Y Clybiau a Chymdeithasau Gorau! Rydym wrth ein bodd gyda'r newyddion a hoffem ddiolch i'n holl fyfyrwyr am wneud ein Clybiau a'n Cymdeithasau gwerth chweil.

Llongyfarchiadau i dîm Neuaddau Prifysgol Bangor am ennill Llety Gorau!

GDDAM a Gwobrau Cynrychiolwyr Cwrs

Cynhaliwyd y 6ed seremoni GDDAM flynyddol yn ogystal â Gwobrau Cynrychiolydd Cwrs ddydd Gwener 20fed o Ebrill; noson i ddathlu safon uchel o addysgu a chymorth ym Mhrifysgol Bangor. Mae enwebiadau wedi cyrraedd dros ddwbl llynedd sy'n dangos bod mwy a mwy o fyfyrwyr yn cydnabod pwysigrwydd ansawdd dysgu yn eu sefydliadau.

O'r 600 o enwebiadau, enwebwyd amrywiaeth o staff am eu gwaith diwyd yn y Brifysgol dros y 12 categori.  

Darllenwch y stori lawn yma

Dawns yr Haf

13 awr, dros 1500 o fyfyrwyr, 3 llwyfan, reidiau ffair, caraoci, disgo tawel, perfformiadau byw, bandiau 'cover', bar gwin, cestyll bouncy - a llawer mwy!

BECKY HILL
KRISTIAN NIARN (Game of Thrones)
PENDULUM

Peidiwch ag oedi! Dim ond £45 yw tocynnau a bydd bob un yn gwerthu! 

Casglwch eich tocyn o siop Academi a Ffriddoedd, gwerthwyr tocynnau neu gigantic.com

Cinio Cymdeithasau a Gwirfoddoli

Bydd tocynnau Cinio'r Cymdeithasau a Gwirfoddoli yn dod oddi ar y wefan am 9yb, Ddydd Iau Ebrill 26. Mynnwch docyn heddiw!

Prynu tocynnau yma!

Destresstival is back!

After the success of Destresstival in October; it's back! Come join us for a week of activities designed to help you de-stress from the strain of exams! Events include Death Cafe, yoga, crafts, films and everyone's favourite Canine Calming Room.

Varsity

"This year has been an enormous year for Bangor’s students. We should all be proud of what we have achieved as an AU as well as what we have done as our individual clubs. 

Today we delivered yet another massive win against our friends from mid Wales; Aberystwyth. Winning 33-10 this was one of our finest performances yet. Thanks to the facilities staff at each of our venues for such excellent playing conditions and to Bar Uno for sponsoring the event. 

I’d like to congratulate all of our teams and their squads whether they played today or supported their teammates during their fixtures as you have done yourselves, your Clubs, Undeb Bangor and Bangor University proud.

I would like to thank my Undeb Bangor Team and Bangor University Sport partners for such a fantastic day as well as St Johns, Storm, Seren and all of the volunteers that made this event a success. I wish Aberystwyth all the best on their long journey home, they provided some excellent opposition and wish all of you winners a fantastic night. You’ve earned it." Tatenda Shonhiwa, VP for Sport

#greenandgoldarmy #4thewin #aberwho

What uni Awards

Thursday 19th of April members of the Undeb Bangor team along with various members of stff from the University went down to London to the WhatUni Awards 2018, Undeb Bangor won the Best Clubs and Societies Award! We are delighted by the news and would like to thank all our students for making our Clubs and Societies what they are.

Congratulations to Bangor University's Halls team for winning Best Accommodation!

SLTA's and Course Rep Awards

It was the 6th annual SLTA and Course Rep Awards ceremony on Friday 20th April; an evening to celebrate the high standard of teaching and pastoral support in Bangor University as well as the dedicated Course Reps that help our students throughout the year. Nominations have significantly increased over the last few years which goes to show that more and more students are recognising the importance of the quality of teaching on their education.

Of the 600 nominations in the SLTA's, we have seen academics and non-academics nominated for their hard work in the University over the 12 categories.

Read the full results here

Summer Ball 

13 hours, over 1500 students, 3 stages, funfair rides, karaoke, silent disco, live acts, cover bands, cinema room, wine bar, bouncy castles - the list goes on!

BECKY HILL
KRISTIAN NAIRN (Game of Thrones)
PENDULUM

Tickets are only £45 and they will sell out so do not delay!

Grab yours now from Bangor Academi, Ffridd shop, a ticket rep or https://www.gigantic.com/bangor-university-summer-ball-2018…

Societies and Volunteering Dinner!

Tickets for the Societies and Volunteering Dinner will come off sale at 9am on Thursday 26th of April. Buy yours today!

Buy tickets here!

Efallai eich bod hefyd gyda diddordeb mewn...

Pleidleisiwich am eich Syniadau

Teimlo yn unig? Cysylltwch â Connect@Bangor

You may also be interested in...

Vote for Your Ideas

Feeling lonely and isolated? Contact Connect@Bangor

Diolch

Eich Tîm Swyddogion Sabothol

Ruth, Tatenda, James, Mirain and Helen

Thank you

Your Sabbatical Officer Team

Ruth, Tatenda, James, Mirain and Helen