Rhifyn 19

Issue 19

Cylchlythyr Undeb Bangor Newsletter

Cinio Cymdeithasau a Gwirfoddoli

Mae'r Enwebiadau bellach yn FYW ar gyfer y Cinio Cymdeithasau a Gwirfoddoli!

Gwnewch yn siwr eich bod chi'n enwebu a phrynu eich tocynnau!

Ffurflen enwebu

Prynu tocynnau

Rydym yn recriwtio!

Ar hyn o bryd rydym yn recriwtio ar gyfer rhai o'n prosiectau ac phrosiectau un-tro.

Os oes gennych ddiddordeb mewn unrhyw un o'r prosiectau hyn, bydd angen i chi lenwi ffurflen gais penodol ar gyfer pob prosiect. Isod ceir rhestr o'r prosiectau sy'n recriwtio ar hyn o bryd yn ogystal â gwybodaeth am y prosiectau a linc i'r ffurflen gais ar gyfer pob prosiect.

Ty Llywelyn

I ddarllen mwy am y prosiect cliciwch yma.

I wneud cais am y prosiect, cliciwch yma.

Rôlau Gwirfoddoli ar gael.

Ty Newydd

I ddarllen mwy am y prosiect cliciwch yma.

I wneud cais am y prosiect, cliciwch yma.

Rôlau Gwirfoddoli ar gael.

Glanhau Traeth

I ddarllen mwy am y prosiect cliciwch yma.

Mae'r Parc Dudley nesaf ymlaen Dydd Sul, Mawrth 11.

I wneud cais am y prosiect yma, ebostiwch gareth.williams@undebbangor.com gyda'ch enw, e-bost brifysgol, rhif ffôn ac enw a rhif eich cyswllt argyfwng.

Mae Recriwtio yn cau Dydd Gwener Mawrth 23

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Undeb Bangor

Peidiwch ag anghofio, fod Cyfarfod Cyffredinol Undeb Bangor yn cael ei gynnal ar  ddydd Iau, 22ain Mawrth am 18:30 yn PL2, Pontio. Gelli’r dod o hyd i'r agenda ar-lein -  www.undebbangor.com/gm .  Bydd uwch reolwyr y Brifysgol i ddod draw i siarad â chi a rhoi cyfle ichi ofyn unrhyw gwestiynau yn ogystal â diweddaraf gan y Swyddogion Sabothol ar yr hyn y maent wedi bod yn ei wneud. Byddwn yn cyflwyno  ddatganiad ariannol yr Undeb i chi a bydd gennym rai is-ddeddfau newydd i chi edrych arnynt. Rydym yn gobeithio eich gweld yno!

Mae RAG Bangor yn dod a'r filltir Runderpants

Ras filltir am hwyl yn eich dillad isaf (neu dros eich dillad). Mae'r llwybr wedi ei threfnu i ddechrau ym Mhorth Penrhyn, lawr Ffordd y Traeth arbwys yr arfordir a gorffen arbwys y pier. Mae'r ras i godi arian at Neurofoundation sy'n helpu pobl gyda niwrofibroblastomau, ffurf o diwmor yr ymennydd. Mae'r ras hefyd yn ymgyrch positifrwydd corfforol i dangos bod unrhyw un a phawb yn gallu gwneud y pellter. Mae cofrestru yn £5 sy'n rhoi'r dillad isaf arbennig i chi, gan i Oddballs, 20% o Boohoo.com ac 15% o Oddballs! Mae pob rhedwr yn cael tudalen codi arian, gyda'r posibilrwydd i gymharu gyda Phrifysgolion eraill, a grwpiau wedi creu gennych chi a'ch ffrindiau!

Societies and Volunteering Dinner!

The Nominations are now LIVE for the Societies and Volunteering Dinner!

Make sure you get nominating and buy your tickets asap!

Nomination form

Buy tickets

We're recruiting!

We are currently recruiting for a few of our regular projects one-off projects.

If you are interested in any of these projects, you will need to fill in a specific application form for each project. Below is a list of the projects that are currently recruiting as well as information about the projects and a link to the application form for each project.

Ty Llywelyn

To read more about the project click here.

To apply for the project please click here. 

Volunteering roles available

Ty Newydd

To read more about the project click here.

To apply for the project please click here. 

Volunteering roles available

Beach Clean

To read more about the project click here.

The next Beach Clean Project will be held on Sunday 25th of March at Llanbedrog (transportation from Bangor provided).

To apply for the project please e-mail gareth.williams@undebbangor.com with your name, university e-mail address, contact telephone number and the name and contact number of your emergency contact.

Recruitment closes on Friday 23rd of March

The Undeb Bangor Annual General Meeting

Don’t forget, the Undeb Bangor General Meeting is taking place on Thursday 22nd March at 18:30 in Pontio, PL2. The agenda can now be found online at www.undebbangor.com/gm. We have the University senior Management Team coming along to speak to you and giving you the opportunity to ask any questions as well as updates from the Sabbatical Officers on what they have been up to.  We’ll also be presenting you our financial statement and have some new By-Laws for you to take a look at. We hope to see you there!

RAG Bangor brings you The Runderpants mile 

A mile fun run in your underwear (or over your clothes).The route is planned to begin at Porth Penrhyn, down beach road near the coast and end at the pier! 
The run aims to raise funds for the Neurofoundation who support those with Neurofibroblastomas, a type of brain tumour. The run is also a body positivity campaign to show that anyone and everyone can cover the distance. Registration is £5 and this gets you the free underpants courtesy of Oddballs, 20% off voucher for Boohoo.com and 15% off Oddballs! Each runner has their own fundraising page, there is also the ability to compare across universities and groups set up by you and your friends!

Efallai eich bod hefyd gyda diddordeb mewn...

Pleidleisiwich am eich Syniadau

Teimlo yn unig? Cysylltwch â Connect@Bangor

Meddwl bod eich cymdeithas yn haeddu cydnabyddiaeth ar lefel cenedlaethol?

You may also be interested in...

Vote for Your Ideas

Feeling lonely and isolated? Contact Connect@Bangor

Think your society deserved some recognition on national level?

Diolch

Eich Tîm Swyddogion Sabothol

Ruth, Tatenda, James, Mirain and Helen

Thank you

Your Sabbatical Officer Team

Ruth, Tatenda, James, Mirain and Helen