Rhifyn 18

Issue 18

Cylchlythyr Undeb Bangor Newsletter

Canlyniadau Etholiadau 2018

11 ymgeiswyr. 2 wythnos o ymgyrchu. 3 diwrnod o bleidleisio. Dim ond 5 enillydd.

Gyda’r pleidleisiau wedi eu cyfri gallwn ni gyhoeddi bod y myfyrwyr yma wedi ei etholi i’r safleoedd canlynol.

Llywydd UMCB: Gethin Morgan (Canlyniadau Llawn)

Llywydd: Ruth Plant (Canlyniadau Llawn)

Is Lywydd Addysg: Mark Barrow (Canlyniadau Llawn)

Is Lywydd Cymdeithasau a Gwirfoddoli: Muhammad Firdaus (Canlyniadau Llawn)

Is Lywydd Chwaraeon: Louise Fell (Canlyniadau Llawn)

ELECTIONS RESULTS 2018

11 candidates. 2 weeks of campaigning. 3 days of voting. There could only be 5 winners.

With the votes counted we can announce that the following students were elected to the following positions:

President: Ruth Plant (full results breakdown)
Vice President for Education: Mark Barrow (full results breakdown)
Vice President Societies and Volunteering: Muhammad Firdaus (full results breakdown)
Vice President for Sport: Louise Fell (full results breakdown)

UMCB President: Gethin Morgan (full results breakdown)

Congratulations to all candidates for a fantastic campaign period

Rydym yn recriwtio!

Ar hyn o bryd rydym yn recriwtio ar gyfer rhai o'n prosiectau un-tro

Os oes gennych ddiddordeb mewn unrhyw un o'r prosiectau hyn, bydd angen i chi lenwi ffurflen gais penodol ar gyfer pob prosiect. Isod ceir rhestr o'r prosiectau sy'n recriwtio ar hyn o bryd yn ogystal â gwybodaeth am y prosiectau a linc i'r ffurflen gais ar gyfer pob prosiect.

Parc Dudley

I ddarllen mwy am y prosiect cliciwch yma.

Mae'r Parc Dudley nesaf ymlaen Dydd Sul, Mawrth 11.

I wneud cais am y prosiect yma, ebostiwch gareth.williams@undebbangor.com gyda'ch enw, e-bost brifysgol, rhif ffôn ac enw a rhif eich cyswllt argyfwng.

Mae Recriwtio yn cau Dydd Gwener Mawrth 9

Gwirfoddolwyr Varsity

Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr ar gyfer ein digwyddiad Blynyddol Varsity Bangor ac Aberystwyth. Bydd Gwirfoddolwyr yn cael crys-t a chrys chwys am eu hamser. Mae llefydd yn gyfyngedig.

I wneud cais, e-bostiwch gareth.williams@undebbangor.com gyda'ch enw , e-bost brifysgol , rhif ffôn ac enw a rhif eich cyswllt argyfwng.

We're recruiting!

We are currently recruiting for a few of our one-off projects.

If you are interested in any of these projects, you will need to fill in a specific application form for each project. Below is a list of the projects that are currently recruiting as well as information about the projects and a link to the application form for each project.

Parc Dudley

To read more about the project click here.

The next Parc Dudley Project will be held on Sunday 11th of March.

To apply for the project please e-mail gareth.williams@undebbangor.com with your name, university e-mail address, contact telephone number and the name and contact number of your emergency contact.

Recruitment closes on Friday 9th of March

Varsity Volunteers

We're looking for volunteers to help us on the 21st of April for our annual Bangor Vs Aber Varsity. Volunteers will get a free t-shirt and sweatshirt for their time. There are limited spaces.

To apply please e-mail gareth.williams@undebbangor.com with your name, university e-mail address, contact telephone number and the name and contact number of your emergency contact.

 

Cinio Cymdeithasau a Gwirfoddoli

Noson i gael gwisgo i fyny a dathlu eich llwyddiannau gyda'ch cyd-aelodau cymdeithasau a gwirfoddolwyr. Bydd tocynnau'n cynnwys pryd tri chwrs a diod croeso.

Bydd y cinio ymlaen yn Neuadd PJ ar y 3ydd o Fai.

Prynwch eich tocyn yma!

Societies and Volunteering Dinner

A night to get dressed up and celebrate all of your successes with your fellow society members and volunteers. Tickets will include a three-course meal and a welcome drink.

The Dinner will be held in PJ Hall on the 3rd of May.

Purchase your ticket here!

Gwobrau Cynrychiolwyr Cwrs

Ydi un o'ch Cynrychiolwyr Cwrs chi'r gorau o'r goreuon? Ydyn nhw'n mynd y tu hwnt i ofynion eu swydd i wrando arnoch a sicrhau bod eich llais yn cael ei glywed ar bob lefel academaidd? Enwebwch un o'ch Cynrychiolwyr Cwrs am Wobr Dewis y Myfyrwyr yn awr ar www.undebbangor.com/courserepawards .

Mae'r cyfnod enwebu'n cau ar 07/03/18

Course Rep Awards

Is one of your Course Reps the best of the best? Do they go above and beyond in listening to you and ensuring that your voice is heard at every academic level? Nominate one of your Course Reps for the Student Choice Course Rep Award now at www.undebbangor.com/courserepawards.

Nominations close on 07/03/18.

Efallai eich bod hefyd gyda diddordeb mewn...

Pleidleisiwich am eich Syniadau

Teimlo yn unig? Cysylltwch â Connect@Bangor

 

You may also be interested in...

Vote for Your Ideas

Feeling lonely and isolated? Contact Connect@Bangor

 

 

Diolch

Eich Tîm Swyddogion Sabothol

Ruth, Tatenda, James, Mirain and Helen

Thank you

Your Sabbatical Officer Team

Ruth, Tatenda, James, Mirain and Helen