Rhifyn 17

Issue 17

Cylchlythyr Undeb Bangor Newsletter

Mae'n Wythnos Byw’n Iach 2018

Byddwn yn cynnal sesiynau â gwahanol themâu trwy gydol yr wythnos yn llawn gwybodaeth am fyw'n fwy iach .

Am fwy o wybodaeth am Wythnos Byw'n iach 2018 cliciwch yma!

It's Healthy Living Week 2018

Throughout the week we will be holding various themed sessions full of information, events and activities on living healthier.

For more information on Healthy Living Week 2018 click here!

Peidiwch anghofio am y Ffair Cyfleoedd Myfyrwyr!

Pontio, Chwefror 10fed 12.00-16.00


Mae’r Ffair Gyfleoedd Myfyrwyr yn gyfle i chi ddarganfod rhai o’r cyfleoedd gwych sydd ar gael yn ystod eich amser yma ym Mangor.


O Glybiau Chwaraeon, Cymdeithasau, Prosiectau Gwirfoddoli ac amrywiaeth o gyfleoedd cyffrous eraill i chi gymryd rhan mewn . Bydd Cyfle i chi siarad gyda ni a’n partneriaid ynglyn â Chyfleoedd Haf a chyfleoedd gwirfoddoli cyffrous yma yn y DU a thramor .

Diolch i'n noddwyr American Summers

Don't forget Student Opportunities Fair this week!

Pontio, 10th of February 12.00-16.00

The Undeb Bangor Student Opportunities Fair is your chance to discover some of the amazing things that are available during your time at Bangor. 


From Sports Clubs, Societies, Volunteering Projects through to many other exciting opportunities that you can get involved in. There will also be the chance to speak to us and our partners about Summer Opportunities and fantastic new volunteering projects both in the U.K. and overseas.

Thanks to our sponsors American Summers!

Mae'r Etholiadau ar eu hanterth...

Mae'r enwebiadau i fewn ac mae gennym 12 ymgeisydd a fydd yn rhedeg am 5 swydd yn Nhîm Swyddogion Sabothol 2018-19. Am ragor o wybodaeth am yr etholiadau ewch i'n gwefan!

The elections are in full swing...

The nominations are in and we have 12 candidates that will be running for 5 positions in the 2018-19 Sabbatical Officer Team. For more information about the elections please visit our website!

Syniad Newydd wedi Pasio

Fel rhan o'n menter 'Syniadau', pasiwyd syniad newydd yr wythnos diwethaf! Gyda gwthiad gan Gyngor Undeb Bangor a'n Swyddog Sabothol, Helen Marchant, IL Addysg, mae gwasanaethau TG, wedi bod yn gweithio ar feddalwedd newydd er mwyn i chi nawr weld ar-lein faint o gyfrifiaduron sydd ar gael yn y llyfrgell! Y rhan orau yw, mae'n gydnaws â ffôn symudol, felly gallwch gael golwg arno hyd yn oed ar eich ffordd yno.

https://www.bangor.ac.uk/itservices/labstats/Carousel-Deiniol.html

Cofiwch safio'r cyfeirad hwn mewn lle hawdd i'w gyrraedd. 

New Idea Passed

As part of our 'Ideas' initiative, a new idea was passed last week! With a push from the Undeb Bangor Council and our Sabbatical Officer Helen Marchant, VP for Education, IT services have been working on some new software so you can now see online how many computers are available in the library! Best part is, it's compatible with a mobile, so you can have a little scroll through even if you're already on your way there. 

https://www.bangor.ac.uk/itservices/labstats/Carousel-Deiniol.html

Save this somewhere within easy reach!

Mis Hanes LDHT

Chwefror 2018 yw Mis Hanes LDHT. I ddathlu'r mis rydym yn rhannu ffeithiau diddorol gyda chi ar ein gwefan.

Mae'r Gymdeithas LDHT yn cynnal amrywiaeth o ddigwyddiadau trwy gydol y mis, ac mae manylion amdanynt yma.

LGBT History Month

February 2018 is LGBT History. To celebrate the month we are sharing interesting facts with you on our website.

The LGBT Society are hosting a range of events throughout the month, details of which can be found here.

Gwynedd yn taclo troseddu amgylcheddol

Rydym clywed newyddion yr wythnos hon am unigolion sy'n derbyn dirwyon am ollwng sbwriel a baw ci. Y peth olaf yr ydym ei eisiau yw ein myfyrwyr yn cael eu dirwyo felly gwnewch yn siwr eich bod yn ymwybodol o unrhyw ganlyniadau y gall ollwng sbwriel achosi. Gallwch ddarllen y stori gyfan ar wefan Cyngor Gwynedd.

Gwynedd clamping down on environmental crime

We've been hearing news this week about individuals receiving fines for littering and dog fouling. The last thing that we want is for our students to be fined so make sure that you are aware of any consequences littering may hold. You can read the whole story on the fixed penalties on the Gwynedd Council website

Efallai eich bod hefyd gyda diddordeb mewn...

Pleidleiswich am eich Syniadau

Gwledd Harry Potter

Enwebiadau SLTA

Teimlo yn unig? Cysylltwch â Connect@Bangor

 

You may also be interested in...

Vote for Your Ideas

Harry Potter Feast

SLTA nominations

Feeling lonely and isolated? Contact Connect@Bangor

 

 

Diolch

Eich Tîm Swyddogion Sabothol

Ruth, Tatenda, James, Mirain and Helen

Thank you

Your Sabbatical Officer Team

Ruth, Tatenda, James, Mirain and Helen