Rhifyn 16

Issue 16

Cylchlythyr Undeb Bangor Newsletter

Helo! Rydym ni methu coelio bod na dim ond 1 wythnos sydd yna i fynd tan y gwyliau! Rydym wedi bod yn brysur iawn y tymor hwn, cliciwch yma iweld beth sydd wedi bod yn mynd ymlaen!

Hello! We can't believe that there's only 1 week to go until the University break! We've been very busy this semester, click here to see what's been going on this semester!

Casglu Sbwriel Bangor

Ar ddydd Mercher Rhagfyr 13 am 1pm tu allan i Pontio, pan na ddowch i gyfarfod ni er mwyn dod i gasglu sbwriel ogwmpas Bangor! Dyma eich cyfle chi i gasglu pwyntiau GCB tra yn help'r gymuned a'r amgylchedd!

Os ydych â diddordeb e-bostiwch gareth.williams@undebbangor.com

Bangor Litter Pick

On Wednesday 13th of December, why don't you join us outside Pontio at 1pm to come and join us in the Bangor Litter Pick! This is your chance to earn some BEA points while helping out the community and looking after the environment!

If you are interested plase e-mail gareth.williams@undebbangor.com

Mis Hanes Anabledd

Ers Tachwedd 22 trwadd tan Rhagfyr 22 rydyw wedi bod yn dathlu Mis Hanes Anabledd.

Rydym yn cynnal ymgyrch cyfryngau cymdeithasol trwy gydol y mis i rannu straeon ysbrydoledig am Hanes Anabledd gyda'r nod o gynyddu ymwybyddiaeth o anableddau.

Gallwch ddal i fyny gyda'n hymgyrch yma!

Disabiity History Month

November 22 through to December 22 sees us celebrating Disability History month.

We are running a social media campaign throughout the month to share inspiring stories about Disability History with the aim to increase awareness around disability. 

Keep up to date with the campaign here!

Yr unig beth dwi eisau y Nadolig yma yw cerdyn NUS Extra

Peidiwch ag anghofio i brynnu eich cerdyn NUS Extra cyn y Nadolig. Mae cerdyn NUS Extra yn cynnig gostyngiadau ar draws yr DU ac ar y wê. Os ydych yn graddio yn mis Ionawr, peidiwch ag anghofio bod chi yn gallu prynnu cerdyn sy'n para tair mlynedd sy'n feddwl byddwch yn cael eich gostyniad myfyriwr yn bell ar ol i chi orffen yn y Brifysgol.

All I want for Christmas in an NUS Extra Card

Don't forget to buy your NUS Extra before Christmas. NUS Extra offers you discounts accross the UK and on the internet. If you're graduating in January, don't forget that you can also purchase a three year card which will mean that you get your student discount long after you've graduated. 

Siarad a Cherdded

Mae Cysylltu@Bangor yn broject sy'n galluogi gwirfoddolwyr sydd wedi derbyn hyfforddiant arbennig i gyfeillio â myfyrwyr sy'n wynebu rhwystrau rhag cymryd rhan mewn gweithgareddau myfyrwyr neu sydd angen cefnogaeth gyffredinol. Mae Siarad a Cherdded yn weithgaredd sy'n cael ei redeg gan Connect@Bangor dwy waith yr wythnod ar dydd Mercher a ddydd Gwener am 4 o gloch (cyfarfod tu allan i Pontio) lle mae nhw yn gwenud union huna; cerdded a siarad! Os ydych yn teimlo o dan bwysedd neu yn unig, pan na ewch i gyfarfod y grwp yma i weld os allith nmhw gynnig yn union be yr ydych yn chwilio amdano.

Darllewnch mwy am Connect@Bangor a Siarad a Cherdded yma...

Walk and Talk

Connect@Bangor is a project which enables specially trained volunteers to befriend students who may face barriers when engaging in student activities or need some general support. Walk and Talk is an activity run by Connect@Bangor twice a week on Wednesdays and Fridays at 4pm (from outside Pontio) where they do excactly what it says; walk and talk! If you're feeling stressed or isolated, then meet up with this group and see if they can offer just what you need!

Read more about Connect@Bangor and Walk and Talk here....

Amseroedd Agored Nadolig

Rhagfyr 14 Ar Agor
Rhagfyr 15 Wedi Cau
Rhagfyr 16 Wedi Cau
Rhagfyr 17 Wedi Cau
Rhagfyr 18 Argaeledd Staff Cyfyngedig
Rhagfyr 19 Argaeledd Staff Cyfyngedig
Rhagfyr 20 Argaeledd Staff Cyfyngedig
Rhagfyr 21 Argaeledd Staff Cyfyngedig
Rhagfyr 22 - Ionawr 1 Wedi Cau
Ionawr 2 Argaeledd Staff Cyfyngedig
Ionawr 3 Argaeledd Staff Cyfyngedig
Ionawr 4 Argaeledd Staff Cyfyngedig
Ionawr 5 Argaeledd Staff Cyfyngedig
Ionawr 6 Wedi Cau
Ionawr 7 Wedi Cau
Ionawr 8 Ar Agor

Christmas Opening Times

14th December Open
15th December Closed
16th December Closed
17th December Closed
18th December Limited Staff Availabbility
19th December Limited Staff Availabbility
20th December Limited Staff Availabbility
21st December Limited Staff Availabbility
22nd December - 1st January Closed
2nd January Limited Staff Availabbility
3rd January Limited Staff Availabbility
4th January Limited Staff Availabbility
5th January Limited Staff Availabbility
6th January Closed
7th January Closed
8th January Open

 

 

Pwyllgor Lles

Rydym yn chwilio am fyfyrwyr i eistedd ar ein Pwyllgor Lles newydd. Os oes gennych ddiddordeb neu eisiau gwybod mwy am y pwyllgor, yna cysylltwch â'n llywydd ar president@undebbangor.com

Bydd y cyfarfod cyntaf ymlaen Rhagfyr 11 am 5 yn Undeb Bangor yn y Room of Requirement! Mae croeso i chi droi fyny ond buasa neges i ddweud eich bod yn meddwl dod yn cael ei werthfawrogi.

 

Welfare Committee

We are currently in the process of recruiting for our brand new Welfare Committee. If you are interested in being on the welfare committee or want to know more information about the welfare committee please contact our President Ruth Plant on president@undebbangor.com

The first meeting will be held at 5pm on Monday the 11th of December at Undeb Bangor in the Room of Requirement. You are welcome to just turn up but it would be greatly appreciated if you could let us know (we need to make sure there are enough biscuits after all) 

 

Arolwg Myfyrwyr Bangor

Byddwch yn helpu eich hun a'ch cyd-fyfyrwyr drwy gymryd rhan yn yr arolwg! Mae'r arolwg wedi ein helpu i wella bywyd myfyrwyr yn y Brifysgol mewn nifer o ffyrdd, nid leiaf drwy sicrhau gwasanaeth llyfrgell 24 awr yn ystod amser tymor, cael prynhawniau Mercher yn rhydd o ddarlithoedd a chlybiau a chymdeithasau am ddim i bob myfyriwr. Yn ddiweddar rydym hefyd wedi sicrhau bod dim rhaid i unrhyw fyfyriwr argraffu eu haseiniadau, gan arbed arian ac amser, drwy weithio gyda'r Brifysgol i symud ymlaen i gyflwyno aseiniadau ar-lein yn unig.

 Mae pob ymateb a gawn yn ei gwneud yn haws i ni sicrhau'r newidiadau rydych chi am eu gweld yn eich bywydau.

Nid yw'r arolwg yn cymryd mwy na 10 munud, a gellir dod o hyd iddo yma:

Bangor Student Survey

Simply by taking this survey, you’re already helping students win! This survey has helped us improve life for students at the University in countless ways, not least the implementation of a 24 hour library during term time, Wednesday afternoons’ free for all and free clubs and societies for all students. Recently we have also ensured that no student has to print their assignments, saving you time and money, by working with the University to move to online only submission for assessments.

 Every response we get makes it easier for us to make the changes you want to see to your lives.

The survey takes no more than 10 minutes and can be found here:

Efallai eich bod hefyd gyda diddordeb mewn...

Pleidleiswich am eich Syniadau

Ysgrifennwch adolygiad ac ennill!

Ymunwch a dudalen yr Etholiad MAWR ar gyfer unrhyw ddiweddariad

 

You may also be interested in...

Vote for Your Ideas

Rate us and Win

Join the BIG Election Facebook group for updates

 

Diolch

Eich Tîm Swyddogion Sabothol

Ruth, Tatenda, James, Mirain and Helen

Thank you

Your Sabbatical Officer Team

Ruth, Tatenda, James, Mirain and Helen

 

Facebook: www.facebook.com/BangorStudentsUnion/    Twitter: twitter.com/Bangorstudents    Instagram: www.instagram.com/undeb_bangor/