Rhifyn 15

Issue 15

Cylchlythyr Undeb Bangor Newsletter

Helo Bawb!

Rydym wedi bod yn cael problemau gyda'n system e-bost yn ystod y misoedd diwethaf ac efallai na fydd rhai ohonoch wedi derbyn rhai o'n cylchlythyrau. Rydym bellach wedi datrys y broblem fach yma a bydd pawb yn gallu derbyn y cylchlythyrau o hyn ymlaen. Os nad ydych chi wedi derbyn unrhyw un ohonynt ond eisiau gweld yr hyn rydym wedi'i anfon, ewch i'n gwefan!

Hi all!

We've been having issues with our e-mails system in recent months and some of you may not have received any of our newsletters. We have now solved this little problem and everyone will be able to receive newsletters from now on. If you haven't received any of them but wish to see what we've sent out, please visit our webpage!  

Ysgrifennwch adolygiad ac ennill!

Ysgrifennwch adolygiad o Brifysgol Bangor ar gyfer Gwobrau Dewis Myfyrwyr Whatuni.com a chael y cyfle o ennill gwerth £200 o siopa bwyd.

Y llynedd, cawsom ein dyfarnu'r brifysgol orau yn y DU am Clybiau a Chymdeithasau. Helpwch ni i ennill mwy o wobrau eleni trwy ysgrifennu adolygiad ar wefan whatuni.com/review 
Mae’r gwobrau'n gwbl seiliedig ar yr adolygiadau annibynnol a gyflwynir i wefan Whatuni. Cafodd dros 26,000 o adolygiadau eu gosod ar y wefan y llynedd, mewn cyfnod o 12 mis.

Mwy o fanylion am wobrwyau 2017 yma:https://www.bangor.ac.uk/studentlife/what-uni-awards.php.cy

Rate Bangor University and win!

Write a review of Bangor University for the Whatuni.com Student Choice Awards to be in with a chance of winning a £200 food shop from Bangor University.

Last year, we were named as the best university in the UK for Clubs and Societies. Help us win more awards this year by writing a review by visiting whatuni.com/review

The awards are based solely on the independent reviews submitted to the Whatuni website. Last year, over 26,000 reviews were posted to the site in a 12-month period.

More details about last year’s awards here: https://www.bangor.ac.uk/studentlife/what-uni-awards.php.en

#WUSCA2018

Arolwg Myfyrwyr Bangor

Byddwch yn helpu eich hun a'ch cyd-fyfyrwyr drwy gymryd rhan yn yr arolwg! Mae'r arolwg wedi ein helpu i wella bywyd myfyrwyr yn y Brifysgol mewn nifer o ffyrdd, nid leiaf drwy sicrhau gwasanaeth llyfrgell 24 awr yn ystod amser tymor, cael prynhawniau Mercher yn rhydd o ddarlithoedd a chlybiau a chymdeithasau am ddim i bob myfyriwr. Yn ddiweddar rydym hefyd wedi sicrhau bod dim rhaid i unrhyw fyfyriwr argraffu eu haseiniadau, gan arbed arian ac amser, drwy weithio gyda'r Brifysgol i symud ymlaen i gyflwyno aseiniadau ar-lein yn unig.

 Mae pob ymateb a gawn yn ei gwneud yn haws i ni sicrhau'r newidiadau rydych chi am eu gweld yn eich bywydau.

Nid yw'r arolwg yn cymryd mwy na 10 munud, a gellir dod o hyd iddo yma!

Bangor Student Survey

Simply by taking this survey, you’re already helping students win! This survey has helped us improve life for students at the University in countless ways, not least the implementation of a 24-hour library during term time, Wednesday afternoons’ free for all and free clubs and societies for all students. Recently we have also ensured that no student has to print their assignments, saving you time and money, by working with the University to move to online only submission for assessments.

 Every response we get makes it easier for us to make the changes you want to see to your lives.

The survey takes no more than 10 minutes and can be found here!

Make sure you get your chance to rant and rave! It's the only way change will happen ;)

Efallai eich bod hefyd gyda diddordeb mewn...

Gwasanaeth Carolau Undeb Gristnogol

Rostra - Distorted Reflections

Uwch Dimau a Sêr

Mis Hanes Anabledd

Cyfleoedd Bitesize - Codi Arian

You may also be interested in...

Bangor Christian Union Carole Service

Rostra - Distorted Reflections

Superteams and Superstar

Disability History Month

Opportunities Bitesized - Fundraising

 

Diolch

Eich Tîm Swyddogion Sabothol

Ruth, Tatenda, James, Mirain and Helen

Thank you

Your Sabbatical Officer Team

Ruth, Tatenda, James, Mirain and Helen