Rhifyn 14

Issue 14

Cylchlythyr Undeb Bangor Newsletter

Mae llawer yn mynd ymlaen yn Undeb Bangor, ni allwn ddweud wrthych am yr holl sy'n digwydd! Byddai'r e-bost yna braidd yn hir, ond dylech ein dilyn ar ...

Facebook

Twitter

Instagram

... am wybodaeth ar ein holl weithgareddau.

Dyma flas o'r hyn sy'n digwydd ar hyn o bryd ....

We have a lot going on at Undeb Bangor, we can't tell you about all of it on here! It would be a rather long e-mail, but do follow us on....

Facebook

Twitter

Instagram

...for information on all our activities.

Here is a taste of what's happening at the moment....

Gall y Ferch Yma

Mae Gall y Ferch Yma yn ymgyrch dan arweiniad myfyrwyr sy'n dathlu Merched mewn chwaraeon yma ym Mangor. Dilynwch y straeon ysbrydoledig o Fyfyrwyr Bangor a'u llwyddiannau mewn chwaraeon yma!

Drwy'r wythnos mae Canolfan Brailsford yn cynnig sesiynau blas mewn amrywiaeth o wahanol chwaraeon i Ferched!

This Girl Can

This Girl Can is a student led campaign, that celebrates Women in sport here in Bangor. Follow the inspirational stories of Bangor Students and their achievements in sport here!

All this week Canolfan Brailsford are offering taster sessions in a variety of different sports for Women!

Arolwg Myfyrwyr Bangor

Byddwch yn helpu eich hun a'ch cyd-fyfyrwyr drwy gymryd rhan yn yr arolwg! Mae'r arolwg wedi ein helpu i wella bywyd myfyrwyr yn y Brifysgol mewn nifer o ffyrdd, nid leiaf drwy sicrhau gwasanaeth llyfrgell 24 awr yn ystod amser tymor, cael prynhawniau Mercher yn rhydd o ddarlithoedd a chlybiau a chymdeithasau am ddim i bob myfyriwr. Yn ddiweddar rydym hefyd wedi sicrhau bod dim rhaid i unrhyw fyfyriwr argraffu eu haseiniadau, gan arbed arian ac amser, drwy weithio gyda'r Brifysgol i symud ymlaen i gyflwyno aseiniadau ar-lein yn unig.

 Mae pob ymateb a gawn yn ei gwneud yn haws i ni sicrhau'r newidiadau rydych chi am eu gweld yn eich bywydau.

Nid yw'r arolwg yn cymryd mwy na 10 munud, a gellir dod o hyd iddo yma!

 

Bangor Student Survey

Simply by taking this survey, you’re already helping students win! This survey has helped us improve life for students at the University in countless ways, not least the implementation of a 24 hour library during term time, Wednesday afternoons’ free for all and free clubs and societies for all students. Recently we have also ensured that no student has to print their assignments, saving you time and money, by working with the University to move to online only submission for assessments.

 Every response we get makes it easier for us to make the changes you want to see to your lives.

The survey takes no more than 10 minutes and can be found here!

Make sure you get your chance to rant and rave! It's the only way change will happen ;)

Gwobrau Landlordiau

Mae Undeb Bangor wedi ail-lansio Gwobrau Landlordiaid Bangor, fel bod myfyrwyr yn gallu diolch yn gyhoeddus i'w landlordiaid am eu gwaith caled.

Rydym eisiau dathlu'r gwaith a'r ymdrech a wneir gan y landlordiaid ar draws y ddinas sy'n darparu tai o ansawdd uchel i fyfyrwyr. Yn rhy aml byddwn yn clywed am y drwg a'r gwael pan ddaw at dai myfyrwyr, felly rydym wedi ail-lansio'r fenter yma, fel rhan o Ymgyrch Tai Undeb Bangor, i gydnabod y gwaith da. Rydym yn edrych ymlaen at glywed gan fyfyrwyr a chydnabod y landlordiaid hynny sy'n mynd y filltir ychwanegol dros eu myfyrwyr.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth!

 

Landlord Awards

Undeb Bangor has re-launched the Bangor Landlord Awards, so that students are able to publicly thank their landlords for their hard work.

We want to celebrate the work and effort put in by landlords across the city who provide students with high quality housing. All too often we hear about the bad and the ugly when it comes to student housing, we have therefore re-launched this initiative, as part of Undeb Bangor’s Housing Campaign, to recognise the great and the good. We are looking forward to hearing from students and recognising those landlords who go the extra mile for their students.

Click here to find out more!

Siop Pop-Up Records Finyl

Fis diwethaf, gwelodd Undeb Bangor, cannoedd o fyfyrwyr, yn dod drwy'r drysau ar gyfer y Siop Pop-Up Records Finyl. 1000+ o records yn cynnwys records 60au, 70au, 80au, roc, prog roc, Cymraeg, blues, metel, pync, ton newydd, gwlad, gwerin, jazz, reggae a hip hop. Mae'r records yn dechrau am 50c. Bydd yna hefyd flychau recordio, stondinau a hen bosteri ar werth.

Bydd y siop Records Pop-Up yn dychwelyd i Undeb Bangor. Dydd Mawrth 21ain o Dachwedd am 11am tan 4pm.

Pop-Up Shop

Last month Undeb Bangor saw hundreds of students come through the doors for the Pop up vinyl record shop. 1000+ records including and not limited to; 60's, 70's, 80's, rock, prog rock, Cymraeg, blues, metal, punk, new wave, country, folk, jazz, reggae and hip hop. Records start at 50p. There will also be record boxes, stands and vintage posters for sale.

The Pop up vinyl record shop will return to Undeb Bangor on Tuesday 21st of November at 11am until 4pm.  

Ffau'r Ddraig

Mae cystadleuaeth Ffau'r Ddraig ar gyfer Cynrychiolwyr Cwrs yn ei hôl!

Llynedd cynhaliwyd cystadleuaeth Ffau'r Ddraig gyntaf erioed ar gyfer Cynrychiolwyr Cwrs ac mae'n cael ei chynnal eto yn 2017, ddydd Mercher 6 Rhagfyr.

Fe gewch y cyfle i ffurfio tîm gyda'ch cyd-gynrychiolwyr cwrs a gweithio mewn partneriaeth gyda'ch ysgol neu eich coleg i geisio ennill hyd at £300 a chynnig syniad a fydd yn gwella profiad academaidd myfyrwyr yn eich ysgol neu'ch coleg.

Mwy o wybodaeth yma

Dyddiad cau yr cais yw Tachwedd 30 2017

Dragon's Den

Course Reps Dragon's Den is back again taking place on Wednesday 6th December!

You have the chance to team up with your fellow course reps and work in partnership with your school or college to bid for up to £300 and pitch an idea that will improve the academic experience for students within your school or college.

More information here

Deadline for application is November 30th 2017

Rhaid i chi fod yn rhan ohono i ennill!: Gwobr £ 500 .....

https://www.nus.org.uk/uni-skills

Got to be in it to win it!: £500 prize.....

https://www.nus.org.uk/uni-skills

O Neuaddau i Gartref

Bydd y Ffair O Neuaddau i Gartref yn rhoi'r holl wybodaeth angenrheidiol i chi am y canlynol:

Cyllid, Gwasanaethau Cefnogol, Tai, Diogelwch, Ailgylchu, Siopau Lleol, Cyfleoedd Gwaith & llawer mwy!

Dyddiad: Tachwedd 24

Amser: 11am

Lleoliad: Neuadd Powis

Halls to Home Fair

The Halls to Home Fair will give you a low down on:

Finance, Student Services, Housing, Security, Recycling, Local Shops, Job Opportunities & more.

Date: November 24th

Time: 11am

Location: Powis Hall

 

Sesiynau Galw Heibio yn Undeb Bangor

Oes gennych chi unrhyw gwestiynau am Dai, Iechyd Meddwl, Lleoliadau Gwaith? Dewch draw i sesiynau galw heibio a gynhelir yn Undeb Bangor!

Iechyd Meddwl: Bob Dydd Mercher @ Undeb Bangor 2 pm-4pm

Tai: Dydd Mercher 8fed a 22ain o Dachwedd @ Undeb Bangor 1 pm-3pm

Go Wales: Dydd Mercher 8fed a 22ain o Dachwedd @ Undeb Bangor 2 pm-4pm

 

Drop Ins at Undeb Bangor

Do you have any questions about Housing, Mental Health, Work Placements? Come along to some drop ins at Undeb Bangor!

Mental Health: Every Wednesday @ Undeb Bangor 2pm-4pm

Housing: Wednesday 22nd November @Undeb Bangor 1pm-3pm

Go Wales: Wednesday 22nd November @Undeb Bangor 2pm-4pm

 

Bob blwyddyn bydd Undeb Bangor yn anfon dirprwyaeth etholedig o fyfyrwyr i nifer o gynadleddau rhyddid UCM y Deyrnas Unedig ac UCM Cymru. Mae'r cyfnod enwebu wedi agor i'r myfyrwyr hynny sydd eisiau bod yn rhan o gynrychiolaeth Undeb Bangor yn y gwahanol gynadleddau. Mae mynd i gynhadledd genedlaethol yn rhoi'r cyfle i chi gynrychioli myfyrwyr Bangor ar lefel genedlaethol.

Enwebwch eich hunain yma!!

Each year Undeb Bangor sends an elected delegation of students to a number of NUS UK and NUS Wales liberation Conferences. Nominations are coming up for students who want to be part of Undeb Bangor’s delegation for NUS UK National Conference and NUS Wales National Conference. Attending a national conference gives you the opportunity to represent Bangor Students on a national level.

Nominate yourself here!!

Efallai eich bod hefyd gyda diddordeb mewn...

Sesiynau galw heibio Sabbs...

Uwch dimau & Sêr

 

You may also be interested in...

Sabb Drop Ins...

Superteam & Superstars

Diolch

Eich Tîm Swyddogion Sabothol

Ruth, Tatenda, James, Mirain and Helen

Thank you

Your Sabbatical Officer Team

Ruth, Tatenda, James, Mirain and Helen