Rhifyn 13

Issue 13

Cylchlythyr Undeb Bangor Newsletter

Edrych ar sut i gael y cyfle i ennill yr £500? Darllenwch ymlaen!

Looking on how to get a chance to win that £500? Keep on reading!

De-stresstival

Rydyn ni wedi cael wythnos yn llawn o 'ddi-stressio' a hwyl yma yn Undeb Bangor. Hoffem ddiolch i bawb sydd wedi dod i unrhyw un o'n digwyddiadau!

Os ydych wedi colli'r Desstrestival hwn, peidiwch â phoeni, bydd o yn ôl eto ym mis Mai.

Destresstival

We've has a week full of de-stressing and fun here at Undeb Bangor. We'd like to thank everybody that's come along to any of our events! 

If you missed this Desstrestival, don't worry it will be back again in May.

Meddyliwch am yr amgylchedd cyn i chi waredu'ch gwastraff bwyd!

Caiff gwastraff bwyd wedi’i ailgylchu – fel hen fagiau te, crwyn pwmpenni a chrwyn bananas – ei droi’n drydan i bweru dy fywyd coleg. Darganfydda sut y gall ailgylchu gwastraff bwyd bweru popeth o dy liniadur i’r parti nos Sadwrn.

www.studentfoodrecycling.org.uk

Think about the environment before you dispose of your food waste!

Recycled food waste – such as used tea bags, pumpkin shells and banana peels – is turned into electricity to power your student living. Discover how recycled food waste can power everything from your laptop to Saturday night’s party.

www.studentfoodrecycling.org.uk

#GwareduGwellt

Rydych chi'n fwy na thebyg wedi clywed bod llawer o fariau a thai bwyta yn ymuno â'r mudiad byd-eang i leihau nifer y gwellt plastig sy'n mynd i safleoedd tirlenwi, nentydd, cefnforoedd a thraethau. 

Mae gwellt yn felltith

  • Caiff 500 miliwn o wellt eu defnyddio a'u gwaredu bob dydd yn yr Unol Daleithiau yn unig – sy'n golygu bod 175 biliwn y flwyddyn yn mynd i dirlenwi ac yn creu sbwriel yn ein hafonydd a'n cefnforoedd
  • Maen nhw'n cael eu defnyddio am gyfartaledd o 20 munud, ond mae eu heffaith yn para am oes.  Gwastraff eithafol er ychydig o gyfleustra!
  • Mae miloedd o adar ac anifeiliaid y môr yn marw bob blwyddyn pan fyddan nhw'n llyncu llygredd plastig neu'n cael eu dal ynddo – daw 80% ohono o'r tir!

Sut gallwch chi helpu?

  • Gofynnwch am ddiod heb welltyn pan fyddwch chi'n mynd i fariau a thai bwyta a gofynnwch i'ch cwsmeriaid a oes wir angen y gwelltyn hwnnw gyda'u diod.
  • Os oes wir angen gwelltyn arnoch…mae llwyth o opsiynau ar y farchnad y gellir eu compostio neu eu hailddefnyddio fel opsiwn amgen i rai plastig untro. Rhowch nhw y tu ôl i'r cownter fel bod modd i staff y bar neu'r staff arlwyo eu gweini.  Dyma ambell gyflenwr rydyn ni'n eu hargymell sy'n darparu gwellt y gellir eu compostio a'u hailddefnyddio:

#TheLastStraw

You’ve probably already heard that many bars and restaurants are joining the global movement to eliminate plastic drinking straws from our landfills, streams, oceans and beaches. 

Here’s some reasons why straws suck and what you can do to help…

Straws suck

  • 500 million straws are used and discarded every day in the United States alone – that’s 175 billion a year filtering into landfills and littering our waterways and oceans
  • They are used for an average of 20 minutes, but their effect lasts a lifetime.  Extreme waste for minimal convenience!
  • Thousands of seabirds, marine mammals and sea turtles die every year when they ingest or get entangled in plastic pollution – 80% of which comes from the land!

How can you help?

  • Request ‘no straw’ when visiting bars and restaurants and ask your customers if they really need that straw with their G&T.
  • If you really can’t do without…there’s lots of compostable or reusable options on the market as an alternative to single-use plastic products and put them behind the counter so only bar / catering staff have access to them.  Here’s some recommended suppliers that provide compostable and reusable straws:

Pari Halloween Rhyngwladol

Bar Uno Nos Fawrth Hydref 31 2017 rhwng 6.30pm a 11pm

Disgwylir ysbrydion, vampires a gwrachod; Tric neu Trît!

*Nid oes angen gwisg ffans ond rydym yn ei argymell yn gryf. Mae'n gymaint o HWYL!

International Halloween Party

Bar Uno, Tuesday night October 31st between 6.30pm and 11pm!

Ghosts, vampires and witches await; Trick or Treat!

*Fancy Dress is not strictly required but we strongly reccommend it. It's so much FUN!

Llety at 2018/19

Er ei bod yn dal yn fuan i feddwl am lety at y flwyddyn nesaf, cofiwch bod yna ormod o ddarpariaeth o lety ym Mangor erbyn hyn. Felly, ewch ati i ddewis yn ofalus! 

Mae'n farchnad tenantiaid yn sicr, felly p'un a fyddwch yn penderfynu aros yn un o'r neuaddau, neu chwilio am dy drwy restrau'r brifysgol ar Studentpad, gwnewch yn siwr eich bod wedi gwneud y dewis iawn i chi eich hun!

Galwch heibio i weld y Tîm Tai Myfyrwyr os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon, byddant yn Undeb Bangor rhwng 1pm a 3pm dydd Mercher Tachwedd 8 a 22.

Accommodation for 2018/19

While it’s still early to be thinking about accommodation for next year, don’t forget that there is an oversupply of accommodation in Bangor, so Prepare To Be Picky!

It’s a tenants’ market, so whether you decide to stay in Halls, or look for a house via the University listings on Studentpad, make sure you’ve made the right choice for you!

Drop in to see the Student Housing team if you have any questions or concerns, they'll be at Undeb Bangor between 1pm and 3pm Wednesday 8th and 22nd November. 

Sesiynau Galw Heibio yn Undeb Bangor

Oes gennych chi unrhyw gwestiynau am Dai, Iechyd Meddwl, Lleoliadau Gwaith? Dewch draw i sesiynau galw heibio a gynhelir yn Undeb Bangor!

Iechyd Meddwl: Bob Dydd Mercher @ Undeb Bangor 2 pm-4pm

Tai: Dydd Mercher 8fed a 22ain o Dachwedd @ Undeb Bangor 1 pm-3pm

Go Wales: Dydd Mercher 8fed a 22ain o Dachwedd @ Undeb Bangor 2 pm-4pm

Drop Ins at Undeb Bangor

Do you have any questions about Housing, Mental Health, Work Placements? Come along to some drop ins at Undeb Bangor!

Mental Health: Every Wednesday @ Undeb Bangor 2pm-4pm

Housing: Wednesday 8th and 22nd November @Undeb Bangor 1pm-3pm

Go Wales: Wednesday 8th and 22nd November @Undeb Bangor 2pm-4pm

Syniadau CUB sydd wedi eu pasio

Un o lawer o brosiectau'r tîm Llais Myfyrwyr eleni yw syniadau CUB. Cyfle i fyfyrwyr gyflwyno syniadau, sy'n mynd ymlaen i CUB ar gyfer bleidlais. Mae rhai syniadau wedi'u pasio ac mae Undeb Bangor yn gweithio arnynt. Cliciwch yma i weld pa syniadau a gafodd eu pasio!

Passed UBC ideas

One of Student Voice's many projects this year is the UBC ideas. Student submit ideas, that then go to UBC to be voted on. Some ideas have been passed and are being worked on by Undeb Bangor. Click here to see which ideas got passed and their progress!

Gall unrhyw fyfyriwr gyflwyno, cytuno neu anghytuno â syniad i gyfarwyddo gwaith Undeb y Myfyrwyr.

Gallwch gyflwyno'ch syniad yma!

Peidiwch ag anghofio lleisio eich barn ar syniadau eraill trwy gytuno neu anghytuno gyda syniadau eich cyd-fyfyrwyr.

 

Any student can submit, upvote or down vote an idea to direct the work of your Students’ Union.

Submit your idea here!

Don't forget to get your opinion heard on other ideas by up-voting or down-voting your fellow students' ideas.

 

   

Rydym ni am glywed oddi wrthoch chi! Dyma gyfle i ennill £500 mewn arian parod!

Mae gan holl fyfyrwyr Prifysgol Bangor gyfle i ennill £500 drwy gwblhau ein harolwg cyfrinachol ar-lein ynglyn â'ch amser yn y brifysgol neu yn y coleg a'r sgiliau rydych yn eu datblygu ar gyfer canfod swydd.

Bydd yr arolwg byr hwn, sy'n cael ei redeg mewn cydweithrediad ag Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr, yn cymryd tua 15 munud i'w gwblhau. Y dyddiad cau yw 5 Tachwedd 2017 a chaiff myfyrwyr eu cynnwys mewn raffl i ennill £500 neu un o 10 o wobrau eraill o £50.

I gymryd rhan yn yr arolwg, mewngofnodwch i www.nus.org.uk/uni-skills

 

We want to hear from you! Have your chance to win £500 cash!

All students at Bangor University can be in with a chance of winning £500 by completing our online confidential survey about your time at university or college and the skills you develop for getting a job.

The short survey, which is being run in conjunction with the National Union of Students, will take about 15 minutes to complete. The closing date is 5th November 2017 and students will be entered into a draw to win £500 or one of 10 £50 runner-up prizes.

To take part in the survey log on to www.nus.org.uk/uni-skills

 

Cyfleoedd Bitesize

Mae Cyfleoedd Bitesize yn fenter newydd sbon; Sesiwn feistr meistr 1 awr bob mis am un agwedd ar eich prosiectau dan arweiniad myfyrwyr o hyfforddiant i godi arian i arian.

Y sesiwn gyntaf fydd 'Sut i gynnal sesiwn hyfforddi' a bydd yn cael ei gynnal yn PL2 ddydd Iau yr 2il o Dachwedd rhwng 18.00 a 19.00.

COFRESTRWCH YMA! AR SAIL Y CYNTAF I'R FELIN...(Mae yna fideo cwl o'n Sabb Mirain a Gaz aelod o staff o'r tîm cyfleoedd)

Opportunities Bitesize

Opportunities Bitesize is a brand new initiative; A 1 hour masterclass session every month about one aspect of your student led projects from coaching to fundraising to finances.

The first session will be 'How to run a coaching session' and will be held in PL2 on Thursday the 2nd of November between 18.00 and 19.00.

SIGN UP HERE!!! FIRST COME FIRST SERVE BASIS... (You can also watch a really cool video of our Sabb Mirain with our staff member Gaz)

 

Efallai eich bod hefyd gyda diddordeb mewn...

Sesiynau galw heibio Sabbs...

Casglu Sbwriel ym Mangor...

Film, I am not a Witch ym Mhontio...

You may also be interested in...

Sabb Drop Ins...

Litter Pick in Bangor...

I am not a witch film at Pontio...

Diolch

Eich Tîm Swyddogion Sabothol

Ruth, Tatenda, James, Mirain and Helen

Thank you

Your Sabbatical Officer Team

Ruth, Tatenda, James, Mirain and Helen

 

Facebook: www.facebook.com/BangorStudentsUnion/    Twitter: twitter.com/Bangorstudents    Instagram: www.instagram.com/undeb_bangor/