Rhifyn12

Issue 12

Cylchlythyr Undeb Bangor Newsletter

 

Ychydig o bethau ddylech chi wybod...

Some things you should know...

Nghynhadledd Maes UCM Cymru

Ydych chi eisiau gynrychioli Myfyrwyr Bangor yng Nghynhadledd Maes UCM Cymru yn Llandudno ar ddydd Mercher 22ain a dydd Iau 23 Tachwedd?

Os ydych chi eisiau rhoi eich hun ymlaen, mae angen i chi ddod i Gyngor Undeb Bangor (CUB) ar ddydd Iau, 19 Hydref, am 18:00 yn Undeb y Myfyrwyr.

Os dydach chi ddim yn medru dod i CUB ydach chi’n medru cyflwyno eich enwebiad a lleferydd bach i studentvoice@undebbanogr.com erbyn 17:00 ar ddydd Mercher 18 Hydref.

Mae mwy gwybodaeth ar gael yma - www.undebbangor.com/nus

NUS Wales Zones Conference

Do you want to represent Bangor Students at the NUS Wales Zones Conference in Llandudno on Wednesday 22nd and Thursday 23rd November?

If you want to put yourself forward you need to come along to Undeb Bangor Council (UBC) on Thursday 19th October at 18:00 in the Students’ Union.

If you can’t attend UBC you can submit your nomination and a short speech to studentvoice@undebbangor.com by 17:00 on Wednesday 18th October.

More information on the NUS conferences can be found here – www.undebbangor.com/nus

Mis Hanes Pobl Duon

I gyd-fynd â Mis Hanes Pobl Duon bydd y ffilmiau gorau ym myd sinema Affricanaidd yn cael eu dangos ym Mhontio.

Edrychwch allan am ein hymgyrch cyfryngau cymdeithasol drwy fis Hydref! Gallwch hefyd gweld ein posts yma!

Black History Month

To coincide with Black History Month the best in new African cinema will be shown in Pontio throughout the month.

Look out for our Black History Month social media campaign throughout October! You can also see our posts here!

Cystadleuaeth University Challenge' y BBC

Ydych chi'n un o'r myfyrwyr mwyaf disglair yn y Brifysgol hon?

Awydd i ddangos eich talentau ar sioe deledu enwog?

Cynhelir rownd gyntaf Clyweliadau ar gyfer 'University Challenge' y BBC, Tachwedd 14 2017 am 5:30 pm yn Neuadd Powis

Os oes gennych ddiddordeb, cysylltwch â Heather Roberts (heather.roberts@bangor.ac.uk) i fynegi'ch diddordeb.

BBC's University Challenge

Are you one of the brightest students this University has?

Fancy showing off you talents on a prestigious TV show?

1st round of Auditions for BBC's University Challenge will take place on the 14th November 2017 at 5:30pm in Powis Hall

If you are interested, please contact Heather Roberts (heather.roberts@bangor.ac.uk) to express your interest.     

Mae gwirfoddoli yn Undeb Bangor bellach yn recriwtio gwirfoddolwyr

I ddysgu mwy am ein prosiectau cymunedol dan arweiniad myfyrwyr, ewch i dudalen rhestr y prosiect i gofrestru'r rhestrau postio. Unwaith ar restr bostio, anfonir negeseuon e-bost atoch i'ch hysbysu pryd i wneud cais.

Am ragor o wybodaeth e-bostiwch opportunities@undebbangor.com neu ewch i un o'n Sesiynau Galw Heibio Gwirfoddoli. Am amseroedd a dyddiadau cliciwch yma.

Volunteering at Undeb Bangor is now recruiting volunteers

To learn more about our student led community projects, please visit the project list page and sign up to the mailing lists. Once on a mailing list you will be sent notification emails letting you know when to apply. 

For more information email opportunities@undebbangor.com or attend one of our Volunteering Drop In Sessions. For times and dates click here.

Efallai y bydd gennych ddiddordeb mewn ....

Canlyniadau BUCS

Diweddariad Cyfarfod Cyffredinol

Canlyniadau Etholiadau CUB

Sesiynau Galw Heibio Tai

Cerdded a Siarad

You might also be interested in....

BUCS Results

General Meeting Update

UBC Election Results

Housing Drop ins

Walk and Talk