Rhifyn11

Issue 11

Cylchlythyr Undeb Bangor Newsletter

 

Mae wedi bod yn wythnos brysur ...

ond mae eich Undeb Myfyrwyr, Undeb Bangor gyda digon i ddod!

It's been one hectic week...

but your Students' Union, Undeb Bangor have plenty to come your way!

Cyfarfod Cyffredinol

Mae'r Cyfarfod Cyffredinol yn gyfle i chi glywed beth mae Undeb Bangor wedi bod yn ei wneud, dwyn y swyddogion etholedig i gyfrif, pasio polisi, dweud wrthym beth yr hoffech i'r Undeb ei wneud yn y dyfodol a dweud eich dweud am unrhyw newidiadau sylfaenol i fframwaith eich Undeb Myfyrwyr.

Cyfarfod Nesa - Dydd Mawrth 3 Hydref am 19:00 yn Pontio, PL5

Gwnewch yn siwr eich bod chi'n dod i chi gael gwybod faint o grant mae eich grwp wedi derbyn am y flwyddyn. Cewch hyd i'r agenda, cofnodion y cyfarfod diwethaf a'r is-ddeddfau newydd yma. Gwnewch yn siwr eicb bod yn eu darllen cynt!

General Meeting

The General Meeting is your chance to hear what Undeb Bangor and your Student Officers have been doing, hold the elected officers to account, pass policy, tell us what you want the Union to do in the future and to have your say on any fundamental structural changes to your Students’ Union

The next meeting is on Tuesday 3rd October at 19:00 in Pontio, PL5

Make sure you come along to find out how much grant you group has got for the year. Find the agenda, minutes from the last meeting and the new bye-laws here. Make sure to read them before you go so that you're informed!

Enwebiadau CUB

Ydych chi eisiau sicrhau newid yma yn Undeb Bangor (eich Undeb Myfyrwyr)? Un o'r ffyrdd gorau i gael eich dweud ar sut mae Undeb Bangor yn cael ei redeg, y penderfyniadau sy'n cael ei gwneud i gynrychioli'r myfyrwyr orau a'r prosiectau sy'n rhedeg yw bod yn Gynghorydd Undeb Bangor.

Enwebiadau ar agor rwan ac yn cau Medi 29 ar undebbangor.com/etholiadau

UBC Nominations

Do you want to Make Change Happen here at Undeb Bangor (your Students’ Union)? If so, one of the best ways to have a direct say on how Undeb Bangor is run, the decisions it makes to best represent students and the activities and projects it works on is by becoming an Undeb Bangor Council (UBC), Councillor.

Nominations are open and close on September 29 on undebbangor.com/elections

Enwebiadau Cynrychiolwyr Cwrs

Mae’r  Cynrychiolwyr Cwrs yn fyfyrwyr sy'n cael eu hethol gan eu cyfoedion i gynrychioli barn y myfyrwyr am faterion yn ymwneud â'u cwrs. Gallant gynrychioli myfyrwyr ar fodiwl neu gwrs neilltuol, neu hyd yn oed yr holl fyfyrwyr ym mlwyddyn eu hysgol. Byddant yn mynd i gyfarfodydd â staff yr ysgol a'r coleg, yn ogystal â chyfarfodydd Undeb y Myfyrwyr, i wneud yn siwr bod lleisiau myfyrwyr yn cael eu clywed.

Enwebiadau ar agor rwan ac yn cau Medi 29 ar undebbangor.com/etholiadaucynrychiolwyrcwrs

Course Rep nominations

Course Reps are students who are elected by their peers to represent students’ views about issues surrounding their course. They might represent students on a particular module or course, or even all of the students in their school year. They attend meetings with staff in their school and college, as well as Student Union meetings, to make sure that students’ voices are heard.

Nominations are open and close on September 29 on undebbangor.com/courserepelections

Cyflwyno eich Syniad

Gall unrhyw fyfyriwr gyflwyno syniad a bwrw pleidlais o blaid neu yn erbyn syniad i lywio gwaith Undeb Myfyrwyr. Os oes gennych syniad ynglyn â sut i wneud Undeb Bangor (eich Undeb Myfyrwyr Chi), y Brifysgol neu'r gymuned yn well i fyfyrwyr, gallwch gyflwyno syniad yma!

Mae gennym ein syniad cyntaf o'r flwyddyn. Gallwch chi bleidleisio'r am y syniadau yma!

Syniadau cyntaf o'r flwyddyn = 

Ecological Urinals in Men's Toilets

University Recording Studio

Water dispensers in Pontio

Unwaith y byddwch wedi cyflwyno eich syniad mae angen i chi gael cefnogaeth myfyrwyr eraill iddo, felly gwnewch yn siwr o'i rannu gyda'ch cyfoedion, ei roi ar gyfryngau cymdeithasol etc. Os ydy myfyrwyr yn hoff o syniad, gallant fwrw pleidlais drosto. Bydd y 5 syniad sy'n cael y mwyaf o bleidleisiau yn mynd ymlaen i gyfarfod Cyngor Undeb Bangor (CUB) a chaiff y cynigwyr eu gwahodd yno i siarad amdanynt. Yna caiff y syniadau eu trafod a bydd CUB yn penderfynu p'un ai i'w mabwysiadu a'u troi'n bolisi Undeb Bangor.

Submit your Idea!

 

Any student can submit, upvote or down vote an idea to direct the work of your Students’ Union. If you have an idea about how to make Undeb Bangor (Your Students’ Union), the University or the community better for students, then you can submit an idea here!

We have our first idea of the year. You can up vote or down vote that idea!

First ideas of the year = 

Ecological Urinals in Men's Toilets

University Recording Studio

Water dispensers in Pontio

Once you've submitted your idea you need to get students' support behind it, so make sure you share it with your peers, pop it on social media etc. If students like ideas, they can upvote them. The top 5 highest ranked ideas will go to the next Undeb Bangor Council (UBC), meeting and the proposers will be invited along to speak about them. The ideas are then debated and UBC decides whether to take them forward and if they should become Undeb Bangor policy.

Prif Swyddog Gweithredol BUCS VInce Mayne yn dod i Fangor!

Mae hwn yn gyfle i bob Myfyriwr Bangor ddysgu mwy am arweinyddiaeth mewn chwaraeon. Bydd gennym hefyd sesiwn Cwestiynau ac Atebion gydag ef ar ddiwedd y cyfarfod.

Dydd Mercher Medi 27 

1pm-3pm

Pontio PL5

British University & College Sports (BUCS) CEO Vince Mayne comes to Bangor! 

This is an opportunity for all Bangor Students to learn more about leadership in sport. We will also have a Q & A session with him at the end of the meeting. 

Wednesday September 27

1pm-3pm

Pontio PL5

PhTe

Yma yn Undeb Bangor (eich Undeb Myfyrwyr) rydym wedi bod yn ystyried cyfleoedd i fyfyrwyr PhD ddod at ei gilydd unwaith yr wythnos. Rydych wedi mynegi wrthym yr hoffech gael lle i drafod eich gwaith, unrhyw broblemau y byddwch  o bosib yn eu hwynebu, a lle i sgwrsio gyda myfyrwyr PhD eraill am fywyd Prifysgol yn gyffredinol.

Gyda hynny mewn golwg, yn newydd sbon eleni, rydym yn cyflwyno PhTe.

Mae PhTe yn gyfarfod anffurfiol amser cinio (12-2pm) sy’n agored i bob myfyriwr PhD. Nid oes raid i chi fod yno am yr holl amser, gallwch alw i mewn ac allan fel y mynnwch pan fyddwch yn rhydd. Byddwn ni'n cyflenwi'r te a bisgedi, y cwbl sydd angen i chi ei wneud yw galw heibio.

Lleoliad: Undeb Bangor (4ydd Llawr, adeilad Pontio)
Amser: 12-2pm, bob dydd Iau o 28/09/17
Beth sy'n cael ei ddarparu: Te, coffi a bisgedi!

Ynghyd â PhTe, rydym yn ystyried hwyluso sesiynau thesis 3 munud i chi! Mae hynny'n gyfle i chi gyflwyno pwnc eich thesis i fyfyrwyr PhD eraill, o bosib fel ymarfer cyn eich arholiad llafar neu am y pleser pur o drafod eich pwnc. Mae'n ffordd o gael ymateb i bwnc eich thesis gan bobl eraill sydd yn yr un cwch â chi!

Os hoffech gymryd rhan yn unrhyw rai o'n gweithgareddau ôl-radd ymchwil, neu i gael mwy o wybodaeth, anfonwch e-bost at: llaismyfyrwyr@undebbangor.com

PhTea

Here at Undeb Bangor (your Students’ Union) we have been looking into opportunities for PhD students to get together once a week. You said you wanted a place to discuss your work, any issues you might be having, and a place where you can just chat to other PhD students about University life in general.

With this in mind, new for this year, we have developed PhTea.

PhTea is a lunch time get together (12-2pm) for all PhD students. You don’t have to stay the whole time, you can just pop in and out whenever you are free. We will provide the tea and biscuits, all you have to do is turn up.

Location: Undeb Bangor (4th Floor, Pontio building)
Time: 12-2pm, every Thursday from 28/09/17
What is provided: Tea, Coffee & biscuits!

Along with PhTea, we are also looking at facilitating a 3minute thesis session for you! This is where you can present your thesis to other PhD students maybe as practice just before your Viva or if you want, just for fun. You can then receive feedback on your thesis from people in the same boat as you!

If you would like to get involved in any of our PGR activities, or for more information please contact: studentvoice@undebbangor.com

Black History Month

I gyd-fynd a Black History month bydd y ffilmiau gorau ym myd sinema Affricanaidd yn cael eu dangos ym Mhontio.

Edrychwch allan am ein hymgyrch cyfryngau cymdeithasol drwy fis Hydref!

Black History Month

To coincide with Black History Month the best in new African cinema will be shown in Pontio throughout the month.

Look out for our Black History Month social media campaign throughout October!

Ffair Dillad Vintage Undeb Bangor

Mae UniVF yn ol!  Eich Siop Pop-up un stop er mwyn eich anghenion dillad Vintage, yma yn Undeb Bangor, 4ydd Llawr, Pontio!

11am - 5pm Dydd Mawrth Hydref 10

Undeb Bangor Vintage Fair

UniVF is BACK! Your ONE STOP POP UP SHOP for all your vintage needs, right here at Undeb Bangor, 4th Floor, Pontio!

11am - 5pm Tuesday October 10

Sioe hyd ysbrydoledig a chomedi anhygoel yn dod i Pontio

Seren y West End yn ‘Impossible,’ ‘Penn & Teller: Fool Us’ (ITV1), 'Now You See It' (BBC1),  'Dirty Tricks' (Ch4), 'Monkey Magic' (Five), ‘Psychic Secrets‘ with Derren Brown (Five) a'r sioe ‘Jerry@Trick’ gyda Jerry Sadowitz (Five). 

Daw Ali Cook i Pontio,  Bangor yr Hydref hwn gyda'i math ei hun o gomedi a stori hudol. Disgwylwch i gael eich synnu.

Mae'r Sioe ym Mhontio Bangor ar y 14eg o Hydref. Mae'n dechrau am 7:30 PM a gellir prynu tocynnau yma neu thrwy'r swyddfa docynnau ar 01248 382828.

Awe-inspiring magic and off-beat stand up comedy coming to Pontio

Star of the West End magic spectacular ‘Impossible,’ ‘Penn & Teller: Fool Us’ (ITV1), 'Now You See It' (BBC1),  'Dirty Tricks' (Ch4), 'Monkey Magic' (Five), ‘Psychic Secrets‘ with Derren Brown (Five) and the ‘Jerry@Trick’ show with Jerry Sadowitz (Five). 

Ali Cook comes to Pontio, Bangor this Autumn with his own brand of awe-inspiring magic and off-beat stand up comedy. Expect to be genuinely amazed.

The Show is at the Pontio Bangor on the 14th of October  It starts at 7:30 PM and tickets can be bought here and via the box office on 01248 382828.

Sesiynau Galw Heibio'r Sabbs

Os ydych angen trafod unrhyw beth gyda'r Sabbs, dewch draw i'w gweld yn ystod eu sesiynau galw heibio bob wythnos. Mae'r tabl amser i'w weld yma!

Sabb Drop in

If you need to discuss anything with your Sabbs, catch them during their drop ins on a weekly basis. The timetable for th first semester can be found here!

Eich Tîm Swyddogion Sabothol.

Ruth, Mirain, James, Helen a Tatenda

Your Sabbatical Officer Team.

Ruth, Mirain, James, Helen and Tatenda