Rhifyn10

Issue 10

Cylchlythyr Undeb Bangor Newsletter

 

Croeso nol i Fangor!

Dyma flas o'r wythnos nesaf....

Welcome back to Bangor!

Here is a taste of the week to come....

Serendipity

Serendipity yw ein Ffair y Glas. Dewch draw i neuadd PJ rhwng 11 a 4 (10-11 yw'r awr ddistaw) Dydd Mercher 20 a Dydd Iau 21 o Fedi. 

Dyma'ch cyfle chi i weld pa glybiau, cymdeithasau a chyfleoedd gwirfoddoli sydd ar gael gydag Undeb Bangor. Nodwch pa rai sy'n cymryd eich ffansi a gofynnwch i’r bobl ar y stondin sut y gallwch chi gymryd rhan, boed hynny trwy fynd i'r sesiwn blasu (clybiau chwaraeon), eu cyfarfod cyntaf (cymdeithasau) neu wrth wneud cais drwy'r  wefan (gwirfoddoli). Unwaith y byddwch chi wedi cymryd rhan a phenderfynu pa rhai hoffech chi ymuno, gallwch wneud hynny drwy undebbangor.com

Serendipity

Serendipity is our Freshers Fair. Come to PJ Hall between 11 and 4 (10-11 is quiet/accessible hour) on Wednesday 20th and Thursday 21st September.

This is your opportunity to explore our clubs, societies and volunteering opportunities available with Undeb Bangor. Note down which ones take your fancy and ask the people on the stall how you can get involved, be it by going to the taster session (sports clubs), their first meeting (societies) or applying through the website (volunteering). Once you have taken part and decided which you would like to join, you can do so at undebbangor.com

Cornel Sgwrsio

Ydych chi'n adnabod gyda grwp rhyddhad? Ydych chi eisiau cwrdd â phobl debyg sy'n rhannu eich profiad prifysgol?

Dewch draw i un o’n sesiynau Sgwrsio Cornel!  Dewch i gyfarfod pobl sy’n rhannu’r un profiadau â chi.

Mae'r sesiynau Dydd Sul rhwng 18:00 a 20:00.

Lleiafrifoedd Ethnig Du 18.00 - 19.00
Anabl 19.00 - 20.00
LGBT+ 18.00 - 19.00
Siaradwyr Cymraeg 18.00 - 19.00
Merched 19.00 - 20.00

Dydd Sul, Medi 17, Undeb Bangor, 4ydd Llawr, Pontio, Ffordd Deiniol

Conversation Corner

Do you identify with a liberation group? Want to meet like-minded people that share your university experience?

Come along to one of the Conversation Corner sessiosn! It’s all about getting to know people like you.

The sessions are on between 18:00 to 20:00.

Black Minority Ethnic 18.00 - 19.00
Disabled 19.00 - 20.00
LGBT+ 18.00 - 19.00
Welsh Speakers 18.00 - 19.00
Women 19.00 - 20.00

Sunday September 17, Undeb Bangor, 4th Floor, Pontio, Deiniol Road

Cyfarfod a Chysylltu

Ymlaciwch â phaned gyda Chydeithas Amset Te.
Cwrdd â phobl newydd.Heriwch ffrind i gêm fwrdd gyda Chymdeithas Gemau Bwrdd.Chwaraewch gemau cyfrifiadurol gyda'r cynghrair gemau cyfrifiadurol.
Beth bynnag sy'n cymeryd eich ffansi, dewch i ymuno â ni am noson wahanol o gemau a hwyl i ddiweddu Penwythnos Groeso gwych.


Nos Sadwrn Medi 16 rhwng 18.00 - 21.00

Sesiwn Gemau 
Sesiwn Amser Tê

Nos Sul Medi 17 rhwng 18.00 21.00

Myfyrwyr Rhyngwladol 18.00 - 19.00
Myfyrwyr Aeddfed ac Olradd19.00 - 20.00
Myfyrwyr Ffydd19.00 - 20.00
Myfyrwyr sy'n Byw Adre 18.00 - 19.00
Sesiwn Gemau18.00 - 21.00
Sesiwn Amser Tê 18.00 - 21.00
 

Meet and Mingle

Relax with a cuppa from Tea Time Society! Meet New People! Challenge a friend to a board game! Play some video games with the Gaming League. Whatever you cup of tea, come and join Undeb Bangor for an alternative night of fun

Saturday September 16 between 18.00 - 21.00

Gaming Session 
Tea Time Society Session 

Sunday September 17 between 18.00 - 21.00

International Student 18.00 - 19.00
Mature and Postgraduate Students19.00 - 20.00
Students of Faith 19.00 - 20.00
Live at Home Students  18.00 - 19.00
Gaming Session 18.00 - 21.00
Tea Time Society Session 18.00 - 21.00

Enwebiadau CUB

Ydych chi eisiau sicrhau newid yma yn Undeb Bangor (eich Undeb Myfyrwyr)? Un o'r ffyrdd gorau i gael eich dweud ar sut mae Undeb Bangor yn cael ei redeg, y penderfyniadau sy'n cael ei gwneud i gynrychioli'r myfyrwyr orau a'r prosiectau sy'n rhedeg yw bod yn Gynghorydd Undeb Bangor.

Enwebiadau ar agor dydd Llun Medi 18 ar undebbangor.com/etholiadau

 

UBC nominations

Do you want to Make Change Happen here at Undeb Bangor (your Students’ Union)? If so, one of the best ways to have a direct say on how Undeb Bangor is run, the decisions it makes to best represent students and the activities and projects it works on is by becoming an Undeb Bangor Council (UBC), Councillor.

Nominations open on Monday 18th September on undebbangor.com/elections

Enwebiadau Cynrychiolwyr Cwrs

Mae’r  Cynrychiolwyr Cwrs yn fyfyrwyr sy'n cael eu hethol gan eu cyfoedion i gynrychioli barn y myfyrwyr am faterion yn ymwneud â'u cwrs. Gallant gynrychioli myfyrwyr ar fodiwl neu gwrs neilltuol, neu hyd yn oed yr holl fyfyrwyr ym mlwyddyn eu hysgol. Byddant yn mynd i gyfarfodydd â staff yr ysgol a'r coleg, yn ogystal â chyfarfodydd Undeb y Myfyrwyr, i wneud yn siwr bod lleisiau myfyrwyr yn cael eu clywed.

Enwebiadau ar agor dydd Llun Medi 18 ar undebbangor.com/etholiadaucynrychiolwyr cwrs

Course Rep nominations

Course Reps are students who are elected by their peers to represent students’ views about issues surrounding their course. They might represent students on a particular module or course, or even all of the students in their school year. They attend meetings with staff in their school and college, as well as Student Union meetings, to make sure that students’ voices are heard.

Nominations open on Monday 18th September on undebbangor.com/courserepelections

Eich Tîm Swyddogion Sabothol.

Ruth,Mirain,James,Helen a Tatenda

Your Sabbatical Officer Team.

Ruth, Mirain, James, Helen and Tatenda