Rhifyn Destresstival

Destresstival Issue

Cylchlythyr Undeb Bangor Newsletter

 

Mae'r De-Stresstival yn ddigwyddiad wythnos o hyd sy'n rhoi'r cyfle i fyfyrwyr gael dipyn o hwyl ac ymlacio! Bydd yn gyfle i fyfyrwyr gymryd rhan mewn gweithgareddau cyffrous, ynghyd â gweithdai sydd wedi'u cynllunio ar gyfer ymlacio ac i hyrwyddo lles. Rydym hefyd yn anelu i godi ymwybyddiaeth am iechyd meddwl, addysgu myfyrwyr am lên-ladrad a hyrwyddo'r ddarpariaeth cyngor a chefnogaeth sydd gennym yn Undeb y Myfyrwyr.

Dewch draw i gael sgwrs â'n Gweithiwr Achos Academaidd am unrhyw bryderon sydd gennych, p'un ai eu bod yn bersonol neu'n academaidd!

Amser ystwytho! Dewch i ymuno â ni yn ein sesiwn yoga foreol!

Bwriwch iddi gyda chrefftau! Ar ôl llwyddiant yr E-gwyl ddiwethaf, mae'r Gornel Grefftau yn ei hôl yn ôl gydag amrywiaeth o ddeunyddiau paentio ac addurno!

Dewch i ymuno â ni a chymryd rhan yn ein Diwrnod Chwaraeon Yn Ôl i'r Ysgol, lle byddwch yn cystadlu yn erbyn eich Swyddogion Sabothol! Cofiwch fod yna wobrau i'w hennill!

Diwrnod Ffilm! Cymerwch olwg i weld beth yw'r dewis o ffilmiau i'w dangos a dewiswch eich hoff un drwy'r bleidlais doodle!

Dewch i nôl eich bag o drugareddau sy’n llawn o bethau i’ch helpu i ymlacio!

Cymerwch E-gwyl, Ymlaciwch a dewch draw i anwesu cwn!

Siop dda-da a chyfle i wneud slush puppies a phopgorn, beth well? Dewch i ymuno â ni yn Undeb y Myfyrwyr o 2-4pm!

Rydym hefyd wedi penderfynu cynnal un o ddigwyddiadau newydd y Gwyddorau Gofal Iechyd yn Undeb Bangor yn ystod Destressstival i ychwanegu at weithgareddau'r wythnos. Mae'r CaffiMarwolaeth yn lle diogel i sgwrsio am farwolaeth dros de, coffi a chacen 

De-Stresstival is a week-long event giving students the opportunity to have some fun and de-stress! It will allow students to take part in exciting activities, alongside workshops that are designed to be relaxing and promote well-being. We also aim to raise awareness of mental health, educate students on plagiarism and to promote the advice and support provision we have here at the Students’ Union.

Destresstival starts on the 30th of April and kicks off with Buddy Bags and Craft Corner events on the Monday at 2 at Undeb Bangor.

Come and speak to our Academic Case Worker about any issues you have been facing, whether they are personal or academic!

Time to flex! Come and join us on our morning yoga session!

Get your craft on! After the success of last De-Stresstival, Craft Corner is back with a variety of materials to paint and decorate!

Come join us for a fun filled afternoon and take part in our Back to School Sports Day, where you will be competing against your Sabbatical Officers! Don't forget about the prize that is up for grabs!

Movie Day! Look out for what films are up for showing and pick your favourite one through the doodle poll!

Come and grab your buddy bags which are full of things that you need to De-Stress!

De-Stress, Relax and give a cuddle to our 4-legged friends!

Sweet shop, slush puppy making and popcorn, what more could you want! Come join us at the Students’ Union from 2-4pm!

We've also decided to host one of the Healthcare Sciences new events at Undeb Bangor during Destresstival to add to the activities of the week. The Death Cafe is a safe space to chat about the subject of death over tea, coffee and cake 

Efallai eich bod hefyd gyda diddordeb mewn...

Pleidleisiwich am eich Syniadau

Teimlo yn unig? Cysylltwch â Connect@Bangor

You may also be interested in...

Vote for Your Ideas

Feeling lonely and isolated? Contact Connect@Bangor

Diolch

Eich Tîm Swyddogion Sabothol

Ruth, Tatenda, James, Mirain and Helen

Thank you

Your Sabbatical Officer Team

Ruth, Tatenda, James, Mirain and Helen